Poland

Rosja: Inwestycje zagraniczne najmniejsze od 26 lat

Moskwa

AFP

Gospodarka rosyjska przestaje byæ atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów. Inwestycje s¹ najni¿sze od 26 lat. W tym czasie z Federacji Rosyjskiej obywatele wyprowadzili wiêcej pieniêdzy ni¿ wynosi roczny PKB Szwajcarii.

W 2020 roku nap³yw bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Federacji Rosyjskiej za³ama³ siê 20-krotnie, wynika z danych Banku Rosji. Zagraniczni inwestorzy w³o¿yli zaledwie 1,4 miliarda dolarów w realny sektor gospodarki wobec 28,9 miliarda dolarów rok wczeœniej.

Nap³yw inwestycji rejestrowany przez bank centralny jest najmniejszy od 1994 roku, zauwa¿a Tatiana Jewdokimowa, by³a g³ówna ekonomistka banku Nordea w Rosji.

- Nawet po rosyjskim kryzysie 1998 r., œwiatowym kryzysie w latach 2008-09 i aneksji Krymu w 2014 r., zagraniczny biznes zainwestowa³ wiêcej w realny sektor rosyjskiej gospodarki: by³o to odpowiednio 2,5 mld dol., 64,8 mld dol. i 17,6 mld dol. - przypomina ekonomistka cytowana przez portal finanz.ru.

Saldo netto inwestycji bezpoœrednich okaza³o siê ujemne: rosyjscy rezydenci zainwestowali 6,3 mld dol. w zagraniczne firmy (najczêœciej swoje – red.) - czterokrotnie wiêcej ni¿ gospodarka otrzyma³a od obcokrajowców.

W efekcie w 2020 roku Rosja odnotowa³a odp³yw netto BIZ w wysokoœci 4,8 mld dol., co niemal ca³kowicie zneutralizowa³o nap³yw z poprzedniego roku (6,3 mld dol.).

W niedawnej analizie agencja S&P zwraca³a uwagê, ¿e d³ugotrwa³e problemy - takie jak „niewystarczaj¹ca niezawis³oœæ s¹downictwa" i „wybiórcze egzekwowanie" - mog¹ zostaæ zaostrzone przez reformê konstytucji. Przyniesie ona m.in. „dalsze os³abienie systemu kontroli i równowagi", wzmocnienie roli sektora publicznego i zmniejszenie konkurencji".

W tych warunkach Rosja nadal bêdzie traciæ inwestorów zagranicznych. Agencja prognozuje, ¿e odp³yw netto BIZ wyniesie 0,8 proc. PKB w 2021 r., 0,7 proc. PKB w 2022 r. i 0,6 proc. w latach 2023-24.

Pod¹¿aj¹c za inwestorami bezpoœrednimi, tak¿e zarz¹dzaj¹cy portfelami inwestycyjnymi szybko ewakuuj¹ pieni¹dze z Rosji, wynika ze statystyk Banku Rosji. W 2020 r. nierezydenci nadal kupowali rosyjskie obligacje rz¹dowe, chocia¿ nap³yw zmniejszy³ siê ponad 5-krotnie - 4,1 mld dol. wobec 22,2 mld dol. rok wczeœniej. Jednak wszystkie inne segmenty rynku finansowego doœwiadczy³y exodusu obcokrajowców, którzy sprzedali papiery wartoœciowe o wartoœci 14,1 miliarda dolarów.

Z kolei Rosjanie skupili zagraniczne papiery wartoœciowe o wartoœci 10,2 mld dol. To prawie 5 razy wiêcej ni¿ rok wczeœniej.

W rezultacie gospodarka doœwiadczy³a odp³ywu prywatnego kapita³u netto w wysokoœci 47,8 mld dol. W porównaniu do 2019 r. prêdkoœæ wyprowadzania pieniêdzy wzros³a 2,2 razy. Narastaj¹co od 1994 roku odp³yw netto kapita³u z Rosji osi¹gn¹³ 829,6 mld dol. Kwota ta przekracza PKB takich krajów jak Szwajcaria (708 mld dol.), Arabia Saudyjska (681 mld dol.) czy Turcja (650 mld dol.).

Football news:

Antonio Cassano: Before 2010, the best came to Italy, now mediocre or outstanding are welcome, but old
Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic