Poland

Rok więzienia za działalność „Świadków Jehowy”. Jest kasacja

Rzecznik Praw Obywatelskich z³o¿y³ kasacjê do S¹du Najwy¿szego od wyroku z 1972 roku skazuj¹cego za kierowanie wspólnot¹ „Œwiadków Jehowy”.

Kobietê uznano za winn¹ przestêpstwa polegaj¹cego na „pe³nieniu funkcji kierowniczych" w zwi¹zku wyznaniowym, któremu w³adza pañstwowa odmówi³a legalizacji i którego rzeczywista dzia³alnoœæ pozostawa³a tajemnic¹ wobec tej w³adzy". Innym zarzutem by³o „produkowanie nielegalnej literatury przeznaczon¹ do jej rozpowszechniania".

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, ¿e w ugruntowanej linii orzeczniczej S¹d Najwy¿szy uznawa³, ¿e nie jest mo¿liwe odnoszenie pojêcia «zwi¹zku» w rozumieniu prawa karnego do wspólnoty o charakterze religijnym, wyznaniowym - zbiorowiska ludzi, których ³¹czy nie wiêŸ organizacyjna, ale religijna. Dlatego wspólnota wyznaniowa "Œwiadkowie Jehowy", jako oparta wy³¹cznie na wiêzach religijnych, nie mo¿e byæ w ogóle uznawana za "zwi¹zek" w rozumieniu prawa karnego.

A istnienie i dzia³alnoœæ wspólnoty „Œwiadków Jehowy", funkcjonuj¹cej uprzednio na podstawie rozporz¹dzenia Prezydenta RP z 27 paŸdziernika 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach, po delegalizacji w lipcu 1950 r, nie stanowi³o tajemnicy dla ówczesnych w³adz. Cz³onkowie wspólnoty podejmowali bowiem liczne próby prawnego usankcjonowania dzia³alnoœci, m.in. przedk³adaj¹ w³adzom statut wspólnoty i wnioski o ponow¹ rejestracjê - pisze RPO.

- Uznawanie tajnoœci struktur religijnych wyznania, któremu oficjalnie i bezpodstawnie odmówiono prawa do jawnego funkcjonowania, za wype³niaj¹ce znamiona "tajnoœci zwi¹zku", by³o ra¿¹cym nadu¿yciem prawa karnego, w celu korzystania wy³¹cznie z jego represyjnej funkcji. By³a nadto w tym stanowisku hipokryzja - za tajne uznawano to, czego w³adza pañstwowa nie chcia³a przyj¹æ do wiadomoœci" - podkreœli³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z 12 stycznia 1995 r.

Jak podkreœla Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazane uwagi maj¹ pe³ne zastosowanie i do tej sprawy.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals