Poland

RODO ominie mikrofirmy?

Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorcw proponuje, aby obowizek informowania klientw o gromadzenia danych osobowych i co dalej si z nimi dzieje dotyczy najmniejszych firm na zmienionych znacznie prostszych zasadach.

Adam Abramowicz, Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorcw skierowa do Marka Zagrskiego, Ministra Cyfryzacji, wniosek legislacyjny. W myl proponowanych zmian, w prawie przedsibiorcw, miaby si pojawi nowy przepis, zwalniajcy mikro, mae i nawet rednie fimy (zatrudniajce do 250 osb), z obowizkw zapisanych w art. 13 i 14 unijnego oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Czytaj te: RODO: zmiany dla mikroprzedsibiorcw i duych firm

Nie musieliby wic informowa swoich klientw o tym, e gromadz ich dane osobowe i co si bdzie pniej z nimi dziao. Wystarczy, e w widocznym miejscu w lokalu w ktrym prowadzi dziaalno, lub na swojej stronie internetowej, wywiesi tak informacj dla klientw.

RMP zaznacza, e w Polsce dziaalno gospodarcz prowadzi okoo 3 mln podmiotw, z czego okoo 2 mln to mikroprzedsibiorcy. Taka zmiana bya by wic dla nich bardzo korzystna.

Rzecznik w swoim pimie do ministra cyfryzacji powouje si te na art. 23 RODO, ktry przewiduje moliwo wprowadzenia przez pastwa czonkowskie Unii Europejskiej ogranicze w liczbie obowizkw jakie nakadaj na nich przepisy o ochronie danych osobowych. Warunkiem jest jednak to, aby takie ograniczenie obowizkw przedsibiorcw nie naruszao praw i wolnoci ich klientw, oraz byo rodkiem niezbdnym i proporcjonalnym.

Zdaniem RMP takie rozwizanie dotyczce wszystkich mikro, maych, a nawet rednich przedsibiorcw byo by proporcjonalne do celu jakim jest usuwanie barier przy zakadaniu i prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.

Rzecznik powouje si przy tym, e podobny przepis ju obowizuje w prawie konsumentw, ktry wprost umoliwia informowanie klientw o przetwarzaniu ich danych osobowych przez wywieszenie stosownej informacji w lokalu przedsibiorstwa lub na jego stronie internetowej.