Poland

Robot-wąż schodzi na dno Oceanu. To przyszłość podwodnych napraw

mat. pras.

Przemys³ naftowy i gazowy jest w³aœcicielem du¿ej i kosztownej w utrzymaniu infrastruktury, z której wiêkszoœæ znajduje siê na dnie mórz i oceanów. Od niedawna nafciarze maj¹ nowe narzêdzie do monitoringu i naprawy.

Eelume, to szeœciometrowy, podobny do wê¿a robot wyposa¿ony w czujniki i kamerê na ka¿dym koñcu. Mo¿e byæ trzymany w stacji dokuj¹cej na g³êbokoœci do 500 metrów pod powierzchni¹ wody przez szeœæ miesiêcy bez wynoszenia na powierzchniê. W ka¿dej chwili jest gotowy do pracy.

Ten samobie¿ny robot nie tylko mo¿e pokonaæ do 20 kilometrów, zanim bêdzie musia³ wróciæ do stacji dokuj¹cej, ale tak¿e mo¿e samodzielnie wymieniaæ czêœci swojego korpusu s³u¿¹ce do ró¿nych zadañ, m.in. narzêdzi do obs³ugi zaworów podmorskich czy szczotek czyszcz¹cych s³u¿¹cych do usuwania porostów i osadów morskich, które osiadaj¹ na rurach.

Prace konserwacyjne przy wielu odwiertach g³êbinowych i systemach ruroci¹gów s¹ ju¿ od lat wykonywane przez bezza³ogowe pojazdy. Jednak zazwyczaj musz¹ one zostaæ przetransportowane na miejsce prac na statku z pe³n¹ za³og¹, a nastêpnie zdalnie obs³ugiwane z pok³adu statku. Wed³ug Pala Liljebäcka, dyrektora ds. technologii w firmie Eelume Subsea Intervention, która opracowa³a robota, mo¿e to kosztowaæ nawet 100 tys. dol. dziennie.

Natomiast robot Eelume mo¿e pracowaæ ca³kowicie autonomicznie – wystarczy przydzieliæ mu konkretne zadanie i robi to dyspozytor na l¹dzie, znajduj¹cy siê daleko od robota. Robot podczas wykonywania pracy przesy³a dyspozytorowi wideo i dane. Dziêki wê¿owej konstrukcji jest w stanie pracowaæ nawet w bardzo trudnych warunkach, wciskaj¹c siê pod instalacje oraz utrzymywaæ pozycje nawet podczas silnych pr¹dów morskich.

Dziêki temu, ¿e dokuje pod powierzchni¹ morza, mo¿na go u¿ywaæ niezale¿nie od warunków panuj¹cych na powierzchni oceanu. Mo¿na go uruchomiæ zdalnie, bez wzglêdu na okolicznoœci, by przeprowadzi³ niezbêdne inspekcje lub zadania o charakterze interwencyjnym.

Poza tym robot, w przeciwieñstwie do statków, nie emituje do oceanu ¿adnych produktów spalania paliwa. Nie emituje CO2, wiêc jest ca³kowicie ekologiczny i neutralny dla œrodowiska morskiego.

Firma Eelume Subsea Intervention z siedzib¹ w Trondheim w Norwegii zosta³a wydzielona z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii. Jednym z jej obecnych inwestorów jest norweski koncern Equinor (dawniej Statoil). Wed³ug analityków œwiatowy rynek robotyki podwodnej bêdzie wart oko³o 7 miliardów dolarów w 2025 roku. Wiele firm jest w trakcie komercjalizacji nowatorskiej technologii dronów g³êbinowych i robotów. Nad taka technologia pracuj¹ firmy z W³och, Stanów Zjednoczonych, Chile oraz Szwecji.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7