Poland

Rezerwy na franki drenują zyski banków

Banki

Polacy maj¹ oko³o 435 tys. umów hipotek frankowych, które s¹ warte ponad 95 mld z³. Kredyty te sp³aca 758 tys. osób

shutterstock

Rosn¹ca liczba spraw s¹dowych i niekorzystnych dla banków wyroków powoduje, ¿e bran¿a wyraŸnie zwiêksza rezerwy na ryzyko prawne.

mBank poinformowa³ w³aœnie, ¿e zawi¹za³ rekordowe 440 mln z³ rezerw na ryzyko prawne dotycz¹ce hipotek frankowych, które obci¹¿¹ wyniki IV kwarta³u 2020 r. Rezerwa jest ponaddwukrotnie wiêksza ni¿ w poprzednich dwóch kwarta³ach, gdy wynios³a po oko³o 190 mln z³.

To oznacza, ¿e ³¹czne rezerwy frankowe mBanku uros³y ju¿ do 1,3 mld z³, co stanowi ok. 9,6 proc. wartoœci hipotek frankowych udzielonych przez bank (na koniec wrzeœnia wskaŸnik ten wynosi³ 6,3 proc.). mBank to jeden z najbardziej eksponowanych na problem z frankami banków. Ma 13,6 mld z³ takich hipotek, co stanowi 12 proc. jego portfela brutto. Ma tak¿e sporo pozwów: we wrzeœniu 2020 r. by³o ich 6,44 tys., czyli o 2,73 tys. wiêcej ni¿ trzy kwarta³y wczeœniej.

– Istnieje ryzyko, ¿e mBank zanotuje stratê netto w IV kwartale 2020 r. – ocenia Tomasz Noetzel, analityk serwisu Bloomberg Intelligence. Dla porównania: w II i III kwartale mBank mia³ po 90–100 mln z³ zysku netto przy rezerwach frankowych wynosz¹cych wtedy tylko po 190 mln z³. £¹cznie po trzech kwarta³ach bank mia³ 279 mln z³ zysku netto, o 70 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej (o spadku przes¹dzi³y rosn¹ce rezerwy i presja na przychody po ciêciu stóp procentowych). Ostatnio œrednia prognoz zebranych przez Bloomberga zak³ada³a 350 mln z³ zarobku netto mBanku w ca³ym 2020 r. Dla porównania: w 2019 r. wypracowa³ 1 mld z³.

Spory wzrost rezerw mBanku sugeruje, ¿e tak¿e inni frankowi kredytodawcy bêd¹ zwiêkszaæ rezerwy. Ju¿ poinformowa³y o tym BNP Paribas (wzrost rezerwy w IV kwartale o 102 mln z³) i Bank Ochrony Œrodowiska (wzrost o 20 mln z³). Najwiêcej frankowych hipotek w stosunku do portfela kredytów maj¹ Getin Noble (26 proc., 9,4 mld z³), Millennium (19 proc., 14,7 mld z³), PKO BP (9 proc., 21,1 mld z³), Santander Bank Polska (6,7 proc., 9,9 mld z³) i BNP Paribas Bank Polska (6,1 proc., 4,9 mld z³). Na koniec wrzeœnia najmniejszy wskaŸnik rezerw do wartoœci portfela frankowego, co sugeruje koniecznoœæ zwiêkszenia rezerw, by³ w Getin Noble Banku (2,2 proc.). Doœæ niski by³ te¿ w Millennium (3,5 proc.), nieco wy¿szy w Santanderze i PKO BP (odpowiednio 4 proc. i 4,3 proc.). Dla przypomnienia: w mBanku by³o to 6,3 proc., a po ostatniej decyzji wskaŸnik ten podskoczy³ ju¿ do blisko 10 proc.

– mBank ustawi³ wysoko poprzeczkê dla bran¿y. Osi¹gniêcie podobnego pokrycia rezerwami oznacza³oby w IV kwartale dodatkowe rezerwy rzêdu 760 mln z³ w PKO BP, 460 mln z³ w Millennium i 330 mln z³ w Santanderze. To oznacza, ¿e tak¿e te dwa ostatnie banki zakoñczy³yby 2020 r. z kwartalnymi stratami netto. Niski wskaŸnik pokrycia rezerwami w Getin Noble Banku odzwierciedla ju¿ jego s³ab¹ pozycjê kapita³ow¹ i ujemn¹ rentownoœæ, dlatego nie spodziewamy siê istotnego wzrostu rezerw w tym banku w IV kwartale – mówi Noetzel.

G³ównym powodem wzrostu rezerw jest przyrost spraw s¹dowych dotycz¹cych hipotek frankowych. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e wa¿ne jest to, czy tempo tego przyrostu odbiega od za³o¿onego przez bank w modelu tworzonym na potrzeby rezerwy portfelowej. Wp³yw na wysokoœæ rezerw ma tak¿e sytuacja finansowa banków: silne instytucje sk³onne s¹ zawi¹zywaæ relatywnie wy¿sze rezerwy ni¿ te, które s¹ ma³o rentowne i maj¹ niewielkie nadwy¿ki kapita³u.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7