Poland

Restauracje we Francji mogą być zamknięte do kwietnia

Francuski tygodnik "Le Point" informuje, ¿e rz¹dplanuje utrzymaæ zamkniêcie lokali gastronomicznych co najmniej do 6 kwietnia. W przypadku barów i kawiarni ponowne otwarcie mo¿e nast¹piæ jeszcze póŸniej - w czerwcu.

We Francji w ci¹gu ostatniej doby odnotowano 23 608 nowych przypadków zaka¿eñ koronawirusem. Zmar³o 656 chorych. Na oddzia³ach intensywnej terapii przebywa obecnie 2892 pacjentów. 

Choæ najnowsze dane nie s¹ najwy¿sze, w³adze obawiaj¹ siê brytyjskiego wariantu koronawirusa, który ma byæ znacznie bardziej zaraŸliwy. Zdaniem profesora Arnauda Fontaneta, w marcu mo¿e on stanowiæ wiêkszoœæ wszystkich nowych przypadków we Francji.

Od ubieg³ego tygodnia w ca³ym kraju obowi¹zuje wyd³u¿ona godzina policyjna. Francuzi nie mog¹ poruszaæ siê poza miejscem zamieszkania od 18.00 do 6.00 rano. Od godziny 18 zamkniête s¹ równie¿ wszystkie sklepy oraz miejsca œwiadcz¹ce us³ugi.

- W 15 departamentach, w których wprowadziliœmy wyd³u¿on¹ godzinê policyjn¹ na pocz¹tku stycznia notujemy dwa, a nawet trzy razy mniejszy wzrost liczby zaka¿eñ ni¿ w pozosta³ych - t³umaczy³ premier Jean Castex.

Jak informuje tygodnik "Le Point" w³adze kraju analizuj¹ dalsze kroki w sprawie bran¿y gastronomicznej. Najbardziej prawdopodobne rozwi¹zanie to utrzymanie zamkniêcia lokali do 6 kwietnia. W przypadku barów i kawiarni termin ten móg³by byæ przed³u¿ony do pocz¹tku czerwca.

Bary i restauracje we Francji pozostaj¹ zamkniête od koñca paŸdziernika. Podobnie jak w Polsce, mog¹ serwowaæ potrawy na wynos. 

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7