Poland

Rektorzy „zdziwieni i zaniepokojeni” słowami Czarnka

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

„Za oburzaj¹ce uznajemy obci¹¿anie rektorów odpowiedzialnoœci¹ za spowodowanie wœród studentów zwiêkszenia ryzyka zara¿enia wirusem SARS-CoV-2” - napisali w swoim stanowisku cz³onkowie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.

Po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwaj¹ protesty, do których dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób.

Liczne uczelnie w Polsce wprowadzi³y dla studentów godziny rektorskie lub dziekañskie w zwi¹zku ze œrodowym ogólnopolskim strajkiem kobiet. W œrodê krytykowa³ to minister edukacji Przemys³aw Czarnek. - Zwolniono uczniów, studentów, po to by uczestniczyli w tych strajkach, nara¿aj¹c ich bezpoœrednio na niebezpieczeñstwo, zachêcaj¹c ich do tego niebezpieczeñstwa utraty zdrowia i ¿ycia, nie tylko przez nich, ale równie¿ przez ich rodziny. To skandaliczna nieodpowiedzialna postawa w³adz uczelni - mówi³ w TVP Info.

Dowiedz siê wiêcej: By³y rektor UW odpowiada Czarnkowi: Otwarty nacisk na uczelnie

Czarnek zauwa¿y³, ¿e polskie prawo gwarantuje uczelniom du¿¹ autonomiê, ale „tam, gdzie dochodzi do bezpoœredniego ³amania prawa i ³amanie prawa jest absolutnie jednoznaczne, to wtedy mo¿liwoœci s¹ daleko id¹ce, te administracyjne”. - Proszê nie zapominaæ, ¿e ja mam równie¿ - jako minister edukacji i nauki - kompetencje do rozdzielania œrodków inwestycyjnych dla uczelni, œrodków na badania, na granty. Takie wnioski le¿¹ u nas w ministerstwie i nie mam najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e bêdziemy musieli braæ pod uwagê równie¿ to, co siê dzieje na poszczególnych uczelniach, które nara¿aj¹ na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty zdrowia i ¿ycia nie tylko swoich studentów, ale równie¿ ich rodzin, równie¿ ich najbli¿szych, równie¿ seniorów z ich rodzin, zachêcaj¹c ich wrêcz do wychodzenia na wielkie manifestacje w szczycie pandemii koronawirusa - ostrzega³ minister.

W opublikowanym w pi¹tek wieczorem stanowisku Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich zaapelowa³o do w³adz „o niezw³oczne znalezienie pokojowych dróg wyjœcia z sytuacji, w jakiej znalaz³o siê polskie spo³eczeñstwo po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego”.

„Za oburzaj¹ce uznajemy obci¹¿anie rektorów odpowiedzialnoœci¹ za spowodowanie wœród studentów zwiêkszenia ryzyka zara¿enia wirusem SARS-CoV-2. Przyczyn¹ obywatelskiego protestu licznych cz³onkiñ i cz³onków wspólnot akademickich nie s¹ decyzje w³adz uczelni o ustanowieniu godzin wolnych od zajêæ uniwersyteckich, lecz wzburzenie i obawy wywo³ane rozstrzygniêciem Trybuna³u Konstytucyjnego oraz wypowiedziami przedstawicieli rz¹du uderzaj¹cymi w prawa kobiet” - czytamy w stanowisku.

„Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich z ogromnym zdziwieniem i g³êbokim niepokojem przyjê³a wypowiedŸ Ministra Edukacji i Nauki, dra hab. Przemys³awa Czarnka, naruszaj¹c¹ autonomiê uczelni, zapowiadaj¹c¹, ¿e decyzje o rozdziale œrodków na inwestycje i projekty naukowe bêd¹ uzale¿nione od tego, jakie stanowisko zajê³y uczelnie wobec protestów” - dodano w opublikowanym oœwiadczeniu.

Rektorzy zauwa¿aj¹, ¿e „œrodki publiczne, z których finansowane s¹ badania naukowe i edukacja m³odzie¿y winny byæ przyznawane przez ministerstwo i jego agendy wy³¹cznie w oparciu o kryteria merytoryczne”. „U¿ywanie finansów publicznych do wymierzania „kar” uczelniom, które podjê³y decyzje zgodnie z prawem i swoj¹ autonomi¹, uznajemy za gorsz¹cy przejaw zapomnienia, ¿e pieni¹dze polskiego podatnika powinny s³u¿yæ wszystkim uprawnionym podmiotom, a nie tylko tym, które znajduj¹ uznanie w oczach w³adzy” - podkreœlono.

„Maj¹c w pamiêci miniony szczêœliwie czas, kiedy w³adze komunistyczne poddawa³y polskie uniwersytety presji ideologicznej, uwa¿amy, ¿e by³oby wielkim b³êdem ponownie próbowaæ wykorzystaæ nadzór nad uczelniami dla politycznego nacisku na rektorów i wspólnoty akademickie” - czytamy w dokumencie, podpisanym przez
prof. dr. hab. in¿. Arkadiusza Mê¿yka, przewodnicz¹cego KRASP, rektora Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich wyrazi³o te¿ „gotowoœæ do podjêcia rozmów z Ministrem Edukacji i Nauki w najbli¿szym czasie”.

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall