Poland

Rasizm w Pałacu Buckingham?

Spo³eczeñstwo

Meghan Markle, Harry, Królowa ElŸbieta

Tylko królowa El¿bieta II dobrze wypada w wywiadzie udzielonym przez Meghan i Harry'ego

AFP

Æwieræ wieku po tragicznej œmierci ksiê¿nej Diany korona znów staje w obliczu wizerunkowej katastrofy.

– Czy chodzi³o o to, jak bardzo bêdzie ciemny? – dopytywa³a gwiazda amerykañskiej telewizji.

– Mo¿na spokojnie tak za³o¿yæ – us³ysza³a odpowiedŸ.

Niewybredne komentarze przed laty przekaza³ Meghan ksi¹¿ê Harry. Ale nawet teraz nie dowiemy siê, z czyich dok³adnie ust pad³y (choæ, jak przekaza³ Harry za poœrednictwem Winfrey, nie chodzi o królow¹ i jej mê¿a). Jak mówi zgodnie para: „uczyni³oby to im (Windsorom) bardzo du¿¹ szkodê". Ale i bez tego z dwugodzinnego wywiadu przeprowadzonego dla telewizji CBS z ksiêciem Harrym i jego ¿on¹ wy³ania siê nieciekawy obraz rodziny królewskiej. Jedyn¹ osob¹ w „firmie", jak to nazywa Meghan, która wychodzi z tej wymiany wzmocniona, jest 94-letnia El¿bieta II.

Myœli samobójcze

Bo te¿ w¹tpliwoœci co do koloru skóry Archiego nie by³y izolowanym incydentem, ale raczej kulminacj¹ gêstniej¹cej atmosfery wokó³ ¿ony ksiêcia Harry'ego, której matka jest Afroamerykank¹.

Meghan uwa¿a, ¿e jej najwiêkszym b³êdem by³a wiara, ¿e zostanie otoczona przez dwór „ochron¹ i zrozumieniem". Pa³ac Buckingham nie reagowa³ jednak na wyraŸnie nas¹czone rasizmem artyku³y tabloidów o Meghan. Odradzono jej te¿ skorzystanie z us³ug psychiatry, bo to „szkodzi³oby wizerunkowi" monarchii. Poradzono za to, aby kontynuowa³a karierê aktorsk¹, bo w bud¿ecie korony nie ma œrodków, aby j¹ utrzymaæ. Meghan przypisuje tak¿e rasistowskim wzglêdom odmowê przyznania Archiemu tytu³u ksi¹¿êcego i zwi¹zanej z tym ochrony.

Tu sprawa jest jednak mniej ewidentna: zgodnie z edyktem Jerzego V z 1917 r. do tytu³u ksi¹¿êcego maj¹ prawo synowie i córki oraz wnukowie i wnuczki monarchy. Archie spe³ni zaœ ten warunek dopiero, gdy ksi¹¿ê Karol wst¹pi na tron.

W rozmowie z Winfrey Meghan przyznaje, ¿e w trakcie ¿ycia na dworze mia³a powracaj¹ce myœli samobójcze. – Po prostu nie chcia³am ju¿ d³u¿ej ¿yæ – wyznaje.

Gdy po jednej z ceremonii opowiedzia³a to Harry'emu, ten uzna³, ¿e znaleŸli siê w „pu³apce" i nie mo¿e pozwoliæ, aby powtórzy³ siê dramat, który spotka³ jego matkê. Ksiê¿na Diana zginê³a 31 sierpnia 1997 r. w tunelu pod paryskim mostem Alma, gdy wraz ze swoim partnerem Dodim Fayedem ucieka³a przed paparazzi.

– Ka¿dy w rodzinie królewskiej œciera siê z trudn¹ rzeczywistoœci¹ dworu. Wszyscy ¿yj¹ w przera¿eniu mog¹cego nadejœæ w ka¿dej chwili ataku tabloidów. W tym przypadku ró¿nic¹ by³ jednak element rasistowski. Zrozumia³em, ¿e to nie mo¿e siê dobrze skoñczyæ – przyzna³ Harry.

Para podjê³a wtedy decyzjê, aby wycofaæ siê z ¿ycia dworskiego i odejœæ w prywatnoœæ.

– Nie, nie uczyni³bym tego, gdyby nie Meghan – przyzna³ Winfrey Harry.

Ksi¹¿êta Sussex próbowali znaleŸæ kompromisowe wyjœcie i osiedlili siê w kraju nale¿¹cym do Commonwealthu, którego formaln¹ zwierzchniczk¹ pozostaje El¿bieta II – Kanadzie. Ale odciêta od œrodków do ¿ycia przez Pa³ac Buckingham Meghan wyjecha³a tam, gdzie czeka³a na ni¹ aktorska praca – do Los Angeles. Tu kupi³a dom w ekskluzywnej dzielnicy Santa Monica, ale z pieniêdzy, jakie Harry odziedziczy³ po matce wywodz¹cej siê z potê¿nego rodu Spencerów.

Jeœli pomin¹æ królow¹, relacje Harry'ego z rodzin¹ pozostawion¹ w Londynie nie s¹ dobre. Przez wiele miesiêcy jego ojciec, ksi¹¿ê Karol, nie odbiera³ od niego telefonu. Harry twierdzi, ¿e to tym bardziej bolesne, ¿e „przeszed³ przez to samo". Chodzi o lata, kiedy nie chciano zaakceptowaæ jego zwi¹zku z Kamil¹ Parker Bowles.

Naszyjnik solidarnoœci

Nie lepsze s¹ stosunki z ksiêciem Williamem. – Dystans – tak okreœli³ relacje w bratem ksi¹¿ê Harry. Bo te¿ drogi tej dwójki bardzo siê rozesz³y. Jeden postawi³ na pozostanie sob¹, autentycznoœæ, drugi do koñca poœwiêci³ siê dworskiej etykiecie.

To prze³o¿y³o siê zreszt¹ i na stosunki miêdzy ¿onami obu braci. Meghan przyznaje, ¿e Kate doprowadzi³a j¹ do p³aczu swoimi komentarzami, chocia¿ póŸniej za nie przeprosi³a.

– To porz¹dna osoba – mówi o Kate.

W Stanach, gdzie stosunki rasowe pozostaj¹ napiête, wywiad odbi³ siê szerokim echem. I nie przyczyni³ siê do poprawy wizerunku brytyjskiego dworu. Amerykanie zobaczyli rozmowê w niedzielê wieczorem. W Wielkiej Brytanii zosta³a wyemitowana dzieñ póŸniej. Pa³ac Buckingham zapowiedzia³ jednak, ¿e królowa wywiadu nie zobaczy, co zrozumieæ nie jest ³atwo, skoro dotyczy on najg³êbszych problemów jej wnuka. Dwór oœwiadczy³ tak¿e, ¿e nie bêdzie siê odnosi³ do komentarzy pary, o ile nie dotkn¹ one z imienia poszczególnych cz³onków rodziny królewskiej. Zasygnalizowa³ tak¿e, ¿e emisja wywiadu, gdy 99-letni ksi¹¿ê Filip jest na rekonwalescencji po operacji serca, jest „niestosowna".

Ale Windsorowie zupe³nie ignorowaæ sprawy te¿ nie mog¹. W czasie rozmowy Meghan nosi³a naszyjnik, który nale¿a³ kiedyœ do Diany – znak solidarnoœci z ksiê¿n¹. Tyle ¿e tym razem skandal, choæ nie koñczy siê tak tragicznie, uderzy w monarchiê w wyj¹tkowo z³ym momencie. Królestwo jest os³abione brexitem, a Brytyjczycy, choæ deklaruj¹ przywi¹zanie do El¿biety, to ju¿ nie do ksiêcia Karola. A przecie¿ gdy Szkocja i Irlandia Pó³nocna myœl¹ o pójœciu w³asn¹ drog¹, kraj bardzo potrzebuje przywódcy, wokó³ którego mo¿e siê zjednoczyæ.

Football news:

Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf