Poland

Raport: Pandemia faktycznie zmusza nas do cięższej pracy?

Praca zdalna

Adobe Stock

Druga fala COVID-19 w Polsce ponownie wypchnê³a wielu pracowników z biur do domów. To zaœ oznacza te¿ czêstsz¹ pracê wieczorami. W trakcie pandemii rzadziej pracujemy jednak w weekendy i nocami.

Z czwartej edycji szeroko zakrojonych ankietowych badañ rynku pracy, prowadzonych od pocz¹tku pandemii przez grupê badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, think-tanków GRAPE, IBS oraz CenEA oraz firmy doradczej EY (to tzw. DIAGNOZA.plus), wynika, ¿e w paŸdzierniku odsetek Polaków pracuj¹cych czasami lub zwykle w domu wzrós³ do oko³o 45 proc. z 35 proc. w sierpniu.

W kwietniu, gdy po raz pierwszy rz¹d wprowadzi³ ograniczenia aktywnoœci ekonomicznej zwi¹zane z epidemi¹ COVID-19, w domach czasem lub zwykle pracowa³a ponad po³owa uczestników D+. Przed pandemi¹ ten odsetek wynosi³ zwykle oko³o 7 proc.

Praca w domu czêsto poci¹ga za sob¹ przek³adanie czêœci zawodowych obowi¹zków na wieczór. Wed³ug D+ wieczorami czasem lub zwykle pracuje obecnie oko³o 43 proc. ankietowanych. Latem odsetek ten by³ w pobli¿u 38 proc., podobnie jak w „normalnych" czasach.

Jednoczeœnie jednak pandemia sprawi³a, ¿e rzadziej pracujemy w weekendy. „Taki sposób realizowania obowi¹zków zawodowych jest dziœ nawet rzadszy ni¿ w tzw. normalnych czasach. Spadek czêstotliwoœci pracy w weekendy zachodzi g³ównie na skutek spadku popytu na wiele typów us³ug konsumenckich. W ostatnich miesi¹cach roku, z uwagi na powrót ograniczeñ w œwiadczeniu wielu us³ug osobistych, kulturalnych, hotelarskich, restauracyjnych czy sportowych, odsetek osób pracuj¹cych nocami utrzymywa³ siê bêdzie na obni¿onym poziomie" – napisali autorzy badania w pi¹tkowym raporcie.

W paŸdzierniku pracê w weekendy deklarowa³o oko³o 36 proc. ankietowanych w ramach D+, w porównaniu do oko³o 38 proc. latem, 36 proc. wiosn¹ i 45 proc. przed wybuchem pandemii.

W nocy czasem lub zwykle pracowa³o w paŸdzierniku oko³o 18 proc. uczestników badañ D+, mniej wiêcej tyle, co przed pandemi¹. Wiosn¹ i latem ten odsetek by³ nieco ni¿szy, w pobli¿u 15 proc.

Czwarta edycja badañ D+ sugeruje, ¿e w paŸdzierniku 16,5 proc. Polaków mia³o wci¹¿ mniejsze dochody ni¿ przed pandemi¹. W porównaniu do poprzednich miesiêcy to jednak spora poprawa. W kwietniu spadek dochodów raportowa³o niemal 26 proc. uczestników badania.

Football news:

Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0
Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent