Poland

Randkowe aplikacje blokują uczestników zamieszek na Kapitolu

Bloomberg

Tinder, Bumble, Hinge i OkCupid wyrzucaj¹ ze swojej spo³ecznoœci osoby szukaj¹ce drugiej po³ówki, a bêd¹ce zwolennikami Donalda Trumpa, którzy wdarli siê do sal Kapitolu.

To kolejny krok bij¹cy w uczestników krwawych zajœæ w czasie, gdy Kongres zatwierdza³ prezydenturê Joe Bidena. Uczestników zamieszek konsekwentnie namierza FBI, a ci ju¿ rozpoznani trafiaj¹ przed oblicze s¹du i spotykaj¹ siê z dodatkowymi konsekwencjami. Np. amerykañska Administracja Bezpieczeñstwa Transportu (TSA) doda³a wiele z tych osób do ogólnokrajowej tzw. listy zakazu lotów.

Teraz swoje kroki podj¹³ koncern March Group, do którego nale¿¹ popularne randkowe aplikacje Tinder, Bumble, Hinge i OkCupid. Konta takich u¿ytkowników s¹ blokowane, w efekcie nie maj¹ mo¿liwoœci randkowania online. Wed³ug „Washington Post”, apki wykorzystuj¹ zdjêcia zrobione podczas incydentu na Kapitolu do identyfikacji niemile widzianych na platformie u¿ytkowników. Co wiêcej, specjalny algorytm skanuje treœci w portalach randkowych, by wyszukiwaæ osoby promuj¹ce przewrót, czy akty terroru. Match Group oficjalnie potwierdzi³o ju¿, ¿e wprowadza ??zakaz dla osób znajduj¹cych siê na liœcie poszukiwanych FBI w zwi¹zku z zamieszkami w Waszyngtonie.

„Washington Post” nie wyklucza, ¿e uczestnicy ostatnich zdarzeñ na Kapitolu mog¹ straciæ – podobnie jak ustêpuj¹cy prezydent, dostêp równie¿ do mediów spo³ecznoœciowych. Trump zosta³ wyrzucony z takich platform, jak Twitter, Facebook, YouTube, Instagram i Twitcha.

Football news:

Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation
Golovin on two assists: The task when coming on as a substitute was to sharpen the game. Probably, it was possible
Schalke confirmed the resignation of the head coach, the sports director and three other people. The team is last in the Bundesliga