Poland

Rafał Chwedoruk: Zjednoczona Prawica skazana na konfikt

Prof. Rafa³ Chwedoruk

tv.rp.pl

Mniejsze formacje, ¿eby prze¿yæ, musz¹ co jakiœ czas akcentowaæ swoje istnienie, a to mo¿na czyniæ tylko przez wskazywanie ró¿nic z rz¹dz¹cymi – komentowa³ Rafa³ Chwedoruk, politolog, w rozmowie z Zuzann¹ D¹browsk¹.

Prof. Chwedoruk mówi³ o skutkach jesiennych protestów w Polsce. - Z ca³¹ pewnoœci¹ fala protestów w Polsce ma skutek polityczny jak ma³o który w ostatnich latach. Po pierwsze dlatego, ¿e os³abi³a obóz rz¹dz¹cy. Po drugie mo¿na oczekiwaæ mobilizacji najm³odszych pokoleñ wyborców. Bêdzie to mobilizacja nie tyle „za”, co „przeciw”. Ponadto, protesty stworzy³y wspólny mianownik dla bardzo ró¿nych grup wyborców i œrodowisk m³odzie¿owych do mobilizowania siê przeciwko obozowi rz¹dz¹cemu – stwierdzi³ ekspert.

Rafa³ Chwedoruk prognozowa³ tak¿e komu mog¹ przypaœæ g³osy m³odego pokolenia w nastêpnych wyborach. - Z ca³¹ pewnoœci¹ konkurencja pomiêdzy PO i Szymonem Ho³owni¹, a Lewic¹, o g³osy tego elektoratu jest ju¿ zauwa¿alna. Natomiast jeœli spojrzymy na nasz podzia³ partyjny, to mo¿e siê okazaæ, ¿e protesty przyczyni¹ siê w pewien sposób do objêcia w³adzy przez polityków, którzy nie s¹ bardzo emancypacyjnie nastawieni do praw kobiet np. politycy skupieni wokó³ PO i Szymona Ho³owni – oceni³ politolog.

Profesor odniós³ siê równie¿ do konfliktów pomiêdzy koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy. - W ostatnich wyborach sejmowych Zjednoczona Prawica nie zebra³a premii, któr¹ zwykle daje podzielona ordynacja wyborcza metod¹ D'Hondta i przewaga nad opozycj¹ w liczbie mandatów zostaje minimalna. Natomiast drobni koalicjanci dostali du¿¹ reprezentacjê w Sejmie. Mniejsze formacje, ¿eby prze¿yæ musz¹ co jakiœ czas akcentowaæ swoje istnienie, a to mo¿na czyniæ tylko przez wskazywanie ró¿nic z rz¹dz¹cymi. S¹ na to skazani. Zatem nie istnieje ¿adna pokojowa droga rozwi¹zania tego konfliktu - nie bêdzie ¿adnej retrospekcji w której wróci³aby Zjednoczona Prawica – przynajmniej - z poprzedniej kadencji Sejmu – skomentowa³ goœæ Zuzanny D¹browskiej.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR