Poland

Rada Europejska: Być może trzeba będzie ograniczyć podróże

Fot. AFP

Granice  powinny pozostaæ otwarte, by zapewniæ funkcjonowanie wspólnego rynku, nie nale¿y te¿ wprowadzaæ masowych zakazów podró¿y – mówi przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Charles Michel. Z drugiej strony konieczne mog¹ siê okazaæ decyzje ograniczaj¹ce podró¿e niezbêdne po Unii Europejskiej.

Przywódcy krajów unijnych dyskutowali o bie¿¹cej sytuacji w czasie wideokonferencji. Szczególn¹ uwagê poœwiêcili nowym mutacjom koronawirusa, zgodzili siê, ¿e pañstwa cz³onkowskie powinny podj¹æ spójne dzia³ania, by zatrzymaæ jego rozprzestrzenianie siê. Jak mówi przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Charles Michel, granice powinny pozostaæ otwarte, bo trzeba zapewniæ funkcjonowanie wspólnego rynku, w tym przep³yw us³ug i towarów. Nie nale¿y wprowadzaæ masowych zakazów podró¿owania.

Z drugiej strony decyzje ograniczaj¹ce wyjazdy inne poza niezbêdnymi mog¹ okazaæ siê konieczne w walce z wirusem. Rada bêdzie mo¿e musia³a przeanalizowaæ swoje rekomendacje dotycz¹ce podró¿y wewn¹trz Unii i przyjazdów do wspólnoty innych ni¿ konieczne w kontekœcie ryzyk zwi¹zanych z pojawieniem siê nowych mutacji wirusa.

Pañstwa cz³onkowskie jednog³oœnie przyjê³y rekomendacjê rady, zgodnie z któr¹ maj¹ powstaæ wspólne zasady dotycz¹ce wykorzystania szybkich testów antygenowych i wzajemnego uznawania wyników testów. Jest to jedno z najwa¿niejszych narzêdzi w walce z pandemi¹ i zapewnieniu p³ynnego funkcjonowania rynku wewnêtrznego. Wzajemne uznawanie wyników badañ  wykonanych przez certyfikowane laboratoria jest niezbêdne do utrzymania swobodnego przep³ywu przez granice, œledzenia kontaktów i leczenia.

Rada rekomenduje, by pañstwa cz³onkowskie uznawa³y zarówno badania na przeciwcia³a, jak i testy RT-PCR, dzieli³y siê przez platformy cyfrowe znormalizowanymi zestawami danych, stworzy³y wspóln¹ listê szybkich testów na przeciwcia³a, okreœli³y sytuacje priorytetowe, w których badania te by³yby wykorzystywane (na przyk³ad potwierdzony kontakt z osob¹ zaka¿on¹, pojawienie siê ognisk zaka¿eñ). W razie koniecznoœci na listê mog³yby byæ dopisywane kolejne szybkie testy na przeciwcia³a lub usuwane z niej te ju¿ wpisane w zale¿noœci od ich skutecznoœci przy wykrywaniu kolejnych mutacji koronawirusa.

Liderzy s¹ zgodni, ¿e trzeba przyspieszyæ proces szczepieñ, zgodzili siê na opracowanie ujednoliconej formy certyfikatu szczepienia do celów medycznych. Na póŸniejszym etapie okreœl¹, w jakich sytuacjach mog³aby byæ wykorzystywana.

Przewodnicz¹ca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, poinformowa³a na konferencji prasowej po spotkaniu, na któr¹ powo³uje siê portal Politico, ¿e pojawi³a siê propozycja wprowadzenia nowej kategorii na mapie pandemii – chodzi o strefê ciemnoczerwon¹, któr¹ oznaczone by³yby obszary, gdzie wirus rozprzestrzenia siê wyj¹tkowo szybko. Do tej pory stosowane by³y trzy kolory – zielony, pomarañczowy i czerwony. Strefy ciemnoczerwone mia³yby byæ objête ostrzejszymi zasadami dla podró¿y innych ni¿ konieczne i wiêkszymi wymogami odnoœnie testowania.

Wczeœniej Komisja Europejska okreœli³a szereg dzia³añ, które nale¿y podj¹æ, aby zintensyfikowaæ walkê z pandemi¹. Wœród nich znalaz³y siê te¿ rekomendacje dotycz¹ce podró¿owania. KE uwa¿a, ¿e nale¿y zdecydowanie zniechêcaæ do wszelkich podró¿y innych ni¿ niezbêdne, dopóki sytuacja epidemiczna nie ulegnie znacz¹cej poprawie. Trzeba te¿ utrzymaæ proporcjonalne ograniczenia podró¿owania, w tym testowanie podró¿uj¹cych, dla osób przyje¿d¿aj¹cych z obszarów, w których czêstotliwoœæ wystêpowania wariantów jest wiêksza.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7