Poland

PŚ w Kuusamo: Kwalifikacje dla Dawida Kubackiego

Dawid Kubacki

AFP

Drugi weekend PŒ w skokach rozpocz¹³ siê tak¿e od zwyciêstwa Polaka. Na fiñskiej skoczni Rukatunturi najlepszy w kwalifikacjach by³ Dawid Kubacki, wszyscy Polacy awansowali do sobotniego konkursu

Reprezentacyjna polska szóstka mia³a z woli trenerów d³u¿sz¹ od innych, samochodowo-promow¹ drogê do Laponii, ale s¹dz¹c po wynikach treningów i kwalifikacji, szkody ¿adnej w podró¿y nie odnios³a.

Kubacki skoczy³ w kwalifkacjach najdalej – 135,5 m, styl tej próby te¿ by³ bardzo dobry, wiêc Polak by³ znacz¹co lepszy od Niemca Karla Geigera i Norwega Halvora Egnera Graneruda (obaj po 132 m). Pierwszy lider PŒ, zwyciêzca z Wis³y Markus Eisenbichler by³ szósty, wyprzedzi³ go jeszcze Yukiya Sato z Japonii i drugi Polak Piotr ¯y³a.

Kamil Stoch, zwyciêzca pierwszych kwalifikacji w Wiœle zaj¹³ 10. pozycjê, obaw o jego formê nie ma. Pozosta³a trójka z kadry Michala Doležala zdoby³a solidne miejsca na granicy trzeciej i czwartej dziesi¹tki: Klemens Murañka (112,5 m) by³ 26., Pawe³ W¹sek (113,5) – 28., Andrzej Stêka³a (112,5 m) – 32. Trener móg³ wiêc œmia³o mówiæ, ¿e plan zosta³ wykonany, tym bardziej, ¿e liderzy kadry nieŸle spisywali siê tak¿e podczas treningów.

Przymiarka do dwóch konkursów indywidualnych na skoczni w Ruce/Kuusamo wypad³a pomyœlnie, tak¿e dlatego, ¿e wiatr na skoczni Rukatunturi wia³ w miarê mocno, ale doœæ regularnie w plecy skoczków, co oznacza³o tylko koniecznoœæ podnoszenia belki.

Do Laponii przyby³o 64 zawodników, przede wszystkim pojawili siê na starcie nieobecni w Polsce gospodarze (wœród nich syn legendy, Janne Ahonena – Mico, który awansu jednak nie zdoby³), tak¿e jeden Amerykanin, Andrew Urlaub. Z powodu wykrycia w ekipach osób zaka¿onych koronawirusem nie stawili siê Rosjanie, drugi sk³ad przys³ali Austriacy.

Konkursy PŒ zaplanowano w sobotê o 16.30, w niedzielê o 15.30 (kwalifikacje o 15.). Transmisje w Eurosporcie 1 i TVP 1.

Football news:

Monaco have re-loaned Onyekuru to Galatasaray
Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game