Poland

Przyspieszy budowa sieci ładowania e-aut

Motobiznes

Do 2030 r. w Unii potrzebnych bêdzie 2,8 mln punktów ³adowania e-aut, blisko 15 razy wiêcej ni¿ obecnie

AdobeStock

Wed³ug raportu „Polish EV Outlook" do 2025 r. w Polsce mo¿e powstaæ 48 tys. ogólnodostêpnych punktów ³adowania samochodów elektrycznych.

Raport przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) ocenia, ¿e infrastruktura prywatna i pó³prywatna mo¿e rozrosn¹æ siê jeszcze bardziej – nawet o 110 tys. punktów. Ale dziœ do takich wyników jest daleko. Obecnie – dane z koñca 2020 r. – ogólnodostêpna sieæ ³adowarek liczy niewiele ponad 1,3 tys. stacji ³adowania, tj. 2,5 tys. punktów. Choæ szybko siê rozrasta: – Przez ostatnie 12 miesiêcy sieæ ogólnodostêpnych stacji ³adowania w Polsce powiêkszy³a siê o 36 proc. – mówi Jan Wiœniewski z Centrum Badañ i Analiz PSPA.

Prawie 60 proc. wszystkich ogólnodostêpnych ³adowarek znajduje siê w miastach powy¿ej 100 tys. mieszkañców. Najwiêcej ma Warszawa, nastêpnie Katowice, Kraków, Wroc³aw i Gdañsk. Warszawa ju¿ szykuje siê do rozbudowy sieci. W grudniu ub. roku rada miasta uchwali³a plany powiêkszenia sto³ecznej infrastruktury o 408 stacji. Ka¿da z nich bêdzie wolno stoj¹cym 170-centymetrowym s³upkiem z dwoma punktami ³adowania.

Niedostatki infrastruktury widaæ tymczasem na drogach pomiêdzy miastami. Ale i to siê bêdzie zmieniaæ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowê blisko 40 stacji przy najwa¿niejszych trasach tranzytowych. W pierwszym kwartale powinien siê zakoñczyæ przetarg na dzier¿awê miejsc pod stacje i ich obs³ugê. £adowarki stan¹ przy autostradach A1, A2 oraz A4, a tak¿e na drogach S3, S7 i S8. Do koñca 2021 r. ponad 80 stacji ³adowania ma uruchomiæ Orlen.

Obecnie 27 proc. stacji stoi na publicznych parkingach, 22 proc. w obrêbie galerii handlowych, 19 proc. na terenach hoteli, a 10 proc. na stacjach paliw. Rozwój infrastruktury powinien wkrótce przyspieszyæ przez zapowiedziane przez rz¹d dop³aty do punktów ³adowania samochodów elektrycznych. Jednak zdaniem Macieja Mazura, prezesa PSPA, samo wsparcie finansowe nie wystarczy. Potrzebna jest równie¿ pilna zmiana czêœci przepisów, np. usprawniaj¹cych procedury. Zmianie maj¹ ulec m.in. regulacje dotycz¹ce instalacji i funkcjonowania stacji ³adowania, a tak¿e obowi¹zków ich operatorów.

Rozrost sieci ³adowarek powinien siê przyczyniæ do wzrostu popytu na elektryczne samochody. Zw³aszcza ¿e na polskim rynku dostêpnych jest ponad sto modeli samochodów z napêdem elektrycznym (bateryjnych oraz hybryd plug-in). To przesz³o dwa razy wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku (dostêpnych by³o 46 modeli) i prawie trzykrotnie wiêcej ni¿ dwa lata temu (35 modeli). Przy tym zelektryfikowane auta oferowane s¹ we wszystkich segmentach rynku. Od miejskiej Skody Citigoe iV za 82 tys. z³ do Porsche Panamery Turbo S E-Hybrid Sport Tourismo za prawie 940 tys. z³ (w wersji podstawowej).

Na razie nie tylko w Polsce posiadacze elektrycznych samochodów musz¹ starannie planowaæ podró¿, by nie wyczerpaæ baterii. Wed³ug europejskiej organizacji producentów pojazdów ACEA ponad po³owa wszystkich punktów ³adowania na terenie UE znajduje siê w trzech krajach: w Holandii, Niemczech i we Francji. Wed³ug obliczeñ Komisji Europejskiej do 2030 r. w krajach cz³onkowskich potrzebnych bêdzie oko³o 2,8 miliona dostêpnych punktów ³adowania. To blisko 15 razy wiêcej ni¿ obecnie w ca³ej UE.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7