Poland

Przetargi: kiedy pieniądze na inwestycje trzeba zabezpieczyć

fot. AdobeStock

- Czy w œwietle nowego Prawa zamówieñ publicznych gmina mo¿e wszcz¹æ postêpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont dróg, gdy nie ma pe³nej kwoty zabezpieczonej w bud¿ecie? Czy bêdzie mo¿na uniewa¿niæ postêpowanie, gdy gmina nie pozyska œrodków ze sprzeda¿y mienia komunalnego? Czy ma to skutki w sferze dyscypliny finansów publicznych – pyta wójt.

Analizê pytania nale¿y przeprowadziæ z uwzglêdnieniem stosownych regulacji ustawy z 11 wrzeœnia 2019 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). I tak, przede wszystkim na uwagê zas³uguje regulacja art. 257 P.z.p., który stanowi, ¿e:

Zamawiaj¹cy mo¿e uniewa¿niæ postêpowanie o udzielenie zamówienia, je¿eli œrodki publiczne, które zamawiaj¹cy zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie ca³oœci lub czêœci zamówienia, nie zosta³y mu przyznane, a mo¿liwoœæ uniewa¿nienia postêpowania na tej podstawie zosta³a przewidziana w:

1) og³oszeniu o zamówieniu – w postêpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z og³oszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postêpowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez og³oszenia albo zamówienia z wolnej rêki.

Czytaj tak¿e:

Nowe prawo zamówieñ publicznych: Wadium, specyfikacje i terminy

Wskazana regulacja...

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals