Poland

Przepis na udane zakupy bez nadwyrężania budżetu

Na pocz¹tek

Przyznaj, ¿e posiadasz za du¿o rzeczy. Od tego nale¿y zacz¹æ.

Okreœl i zanotuj swoje ulubione kolory

Zapisz kolory, które Twoim zdaniem najbardziej Ci pasuj¹ i w których dobrze siê czujesz. Pamiêtaj, ¿e na pocz¹tek nie powinno ich byæ za du¿o – wybierz kilka takich, których jesteœ pewien. Jeœli nie masz pewnoœci, które kolory s¹ dla Ciebie najbardziej odpowiednie b¹dŸ nie chcesz zbyt du¿o czasu poœwiêcaæ ubraniom, postaw na kolory neutralne. W przypadku stonowanej garderoby szansa, ¿e losowo wybrane rzeczy bêd¹ do siebie pasowaæ wynosi jakieœ 90%. Neutralna kolorystyka sprawi, ¿e Twoje kreacje bêd¹ wywa¿one, a jednoczeœnie zgodne z aktualnymi trendami modowymi.

Kupuj w myœl zasady „jedna sztuka wystarczy”

PogódŸ siê z myœl¹ o posiadaniu tylko jednej czarnej sukienki. Przez wiêkszoœæ czasu nie bêdziesz potrzebowaæ wiêcej, chocia¿ pocz¹tkowo mo¿e Ci siê wydawaæ, ¿e to za ma³o. To przekonanie wpaja nam otoczenie i wszechobecne reklamy – w rzeczywistoœci potrzebujemy znacznie mniej ni¿ nam siê wydaje.

Jeœli jakaœ rzecz Ci siê znudzi, postaraj siê wstrzymaæ z kupnem nowej a¿ do momentu, gdy nabierzesz pe³nego przekonania, ¿e chcesz siê na zawsze pozbyæ tej marynarki czy p³aszcza ze swojej szafy.

Sprzedaj / wymieñ / oddaj / wyrzuæ stare ubrania

Otwórz swoj¹ szafê i powyci¹gaj z niej wszystkie ubrania, których nie mia³aœ/-eœ na sobie przez ostatni rok. Mog¹ to byæ ubrania, które wci¹¿ wydaj¹ Ci siê ³adne b¹dŸ które darzysz sentymentem. Jednak jeœli przez ca³y rok ani razu nie opuœci³y szafy, oznacza to, ¿e nie okaza³y siê potrzebne. Takie rzeczy – jeœli nie s¹ znoszone i zniszczone – warto spróbowaæ sprzedaæ, wymieniæ (poszukaj „swapów” czyli specjalnych wydarzeñ s³u¿¹cych wymianie ubrañ w swojej okolicy), przekazaæ na cele charytatywne b¹dŸ twórczo przerobiæ, choæby na maseczki b¹dŸ œcierki. W ostatecznoœci stare ubrania lepiej po prostu wyrzuciæ ni¿ pozwalaæ im zalegaæ w szafie i niepotrzebnie zajmowaæ miejsce.

Przejrzyj resztê swojej garderoby sztuka po sztuce

Najlepiej zrobiæ to w systemie “jedna rzecz na raz”. Zastanów siê nad ka¿d¹ pojedyncz¹ rzecz¹ ze swojej garderoby. Z pomoc¹ mog¹ przyjœæ nastêpuj¹ce pytania: „Czy lubiê nosiæ dan¹ rzecz? Czy dana rzecz mi siê podoba? Czy czujê siê dobrze, gdy mam na sobie dan¹ rzecz?”

Czy naprawdê potrzebujesz tej rzeczy, któr¹ zamierzasz kupiæ?

Powiedzmy, ¿e zastanawiasz siê nad zakupem nowej koszuli. Na pocz¹tek zajrzyj do szafy i upewnij siê, ile koszul ju¿ posiadasz, a tak¿e zastanów siê, jak czêsto i przy jakich okazjach je nosisz. B¹dŸ ze sob¹ szczera/-y, nie wymyœlaj pretekstów, ¿eby kupiæ now¹ rzecz, ulegaj¹c chwilowej zachciance. Trzymaj siê zasady pt. „Kupujê, bo potrzebujê”.

Zanim kupisz dan¹ rzecz, zastanów siê, do czego bêdzie pasowaæ

Jeœli jakaœ rzecz przypad³a Ci do gustu, ale jej zakup na d³u¿sz¹ metê doprowadzi do koniecznoœci uzupe³nienia garderoby o kolejne, pasuj¹ce do niej rzeczy, lepiej zrezygnuj z zakupu. Nasza konsumpcja powinna byæ nastawiona stricte na zaspokajanie naszych potrzeb. Po¿egnaj siê z konsumpcj¹, która generuje nowe potrzeby, wywo³uj¹c efekt b³êdnego ko³a.

Zanim coœ kupisz poœwiêæ chwilê na zadanie sobie nastêpuj¹cych pytañ:

Czy naprawdê chcê to mieæ? Czy naprawdê jest mi to potrzebne? Z czym mogê to ³¹czyæ?

Zauwa¿, ¿e minimalistyczne ubrania w stonowanej kolorystyce znacznie ogranicz¹ dylematy, jakie prze¿ywamy przy okazji komponowania codziennych stylizacji.

Zakupy online

Jeœli nale¿ysz do osób, które uwielbiaj¹ kupowanie przez internet, dobrze wiesz, jak proces kupowania potrafi siê wyd³u¿yæ w sytuacji, gdy w grê wchodzi zwrot. Niekiedy po d³ugim czasie spêdzonym na wybieraniu danej rzeczy i oczekiwaniu na dostawê mo¿e okazaæ siê, ¿e rozmiar jest nieodpowiedni. Do samych zakupów dochodzi wówczas równie¿ ca³a procedura zwrotu, a wiêc odst¹pienie od umowy, spakowanie i nadanie przesy³ki oraz oczekiwanie na zwrot pieniêdzy. W wiêkszoœci przypadków to równie¿ my sami, jako klienci, jesteœmy zobowi¹zani do pokrycia kosztów przesy³ki zwrotnej. Znacznie lepszym rozwi¹zaniem wydaje siê wycieczka do sklepu i przymierzenie interesuj¹cych nas ubrañ na miejscu, a nastêpnie zamówienie towaru w odpowiednim rozmiarze przez sklep internetowy.

Kupuj¹c w sieci, poœwiêæ czas na porównanie ofert

Przede wszystkim ogranicz liczbê subskrypcji, które przek³adaj¹ siê na liczbê powiadomieñ o promocjach i rabatach w poszczególnych sklepach. Im wiêcej dostajemy maili z informacjami o wyprzeda¿ach i ofertach specjalnych, tym wiêksze szanse, ¿e zajrzymy do danego sklepu i skusimy siê na jakiœ zakup. Anuluj¹c swoje subskrypcje, pamiêtaj równie¿ o tych, które dotycz¹ ksiêgarni.

Zamiast tego obserwuj portale, które na bie¿¹co publikuj¹ wszystkie dostêpne w danym czasie okazje. Warto u³atwiæ sobie sprawê do³¹czaj¹c do newslettera Once Coupon A Time, gdzie znajdziesz zarówno kody promocyjne do takich sklepów, jak Media Expert, Zalando i Answear, jak i aktualne gazetki promocyjne dyskontów spo¿ywczych, takich jak Biedronka czy Lidl.

W œwiecie wirtualnym liczy siê refleksja i zrozumienie mechanizmów promocji.

Miêdzy innymi fakt, ¿e sprzeda¿ ze sklepów i galerii coraz intensywniej przenosi siê do Internetu, co powoduje zmiany w funkcjonowaniu mechanizmów promocji. Apetyt konsumenta na promocje pozwala na tworzenie nowych kusz¹cych pokus i mo¿liwoœci. Jedn¹ z nich jest "sprzeda¿ b³yskawiczna", która w œwiecie wirtualnym przynosi znacznie wiêcej korzyœci ni¿ strat. A na pewno mniej utrudnieñ.

W œwiecie wirtualnym liczy siê odruch! Amazon oferuje " b³yskawiczne oferty" w ograniczonym czasie - co dziesiêæ minut z nowymi ofertami. Dziêki temu klienci s¹ czujni i obecni - zmuszeni do podejmowania szybkich decyzji. A te decyzje mog¹ byæ zarówno pochopne, jak i... nietrafione. Wiêc zanim pójdziesz na wirtualne polowanie i zrobisz promocjê, zrób listê tego, czego naprawdê potrzebujesz i b¹dŸ jej wierny.

Nie kupuj i nie odk³adaj na póŸniej ubrañ, które na Ciebie nie pasuj¹

Istnieje bardzo niewielka szansa, ¿e coœ, co Ÿle na Tobie le¿y b¹dŸ jest w jakiœ sposób niedopasowane, za³o¿ysz wiêcej ni¿ dwa razy. Jeœli dana rzecz nie jest spe³nieniem Twoich marzeñ, prawdopodobnie nigdy nie bêdziesz zmotywowana/-y na tyle, ¿eby pójœæ do krawca i zleciæ przeróbkê. Niedopasowane ubrania najczêœciej l¹duj¹ na dnie szafy, gdzie po kilku latach znadujemy je przy okazji robienia porz¹dków.

Wyznacz sobie limit zakupów / wydatków i trzymaj siê go

Z up³ywem ka¿dego miesi¹ca przeznacz trochê czasu na analizê swoich wydatków. Jeœli w wiêkszoœci p³acisz kart¹ z pewnoœci¹ pomocny oka¿e siê wyci¹g z konta. Zaznacz te wydatki, które wzbudzaj¹ twoje w¹tpliwoœci. Czy faktycznie warto by³o kupiæ dan¹ rzecz? Na ile siê przyda³a? Czy mo¿na by³o na niej oszczêdziæ?

Postaw na jakoϾ, a nie iloϾ

Najlepiej kupiæ jedn¹ sztukê odzie¿y, ale za to lepszej jakoœci i nosiæ j¹ najd³u¿ej jak to mo¿liwe. Niskiej jakoœci ubrania kupowane w wiêkszych iloœciach spowoduj¹ wiêksze straty w naszym portfelu ni¿ mog³oby nam siê wydawaæ (szybkie blakniêcie kolorów, deformacja, prucie, itp.). W ostatecznym rozrachunku bardziej op³aca siê kupiæ parê d¿insów marki Levis za 180 z³ ni¿ ich tañszy odpowiednik w podrzêdnej sieciówce, który po kilku praniach straci kszta³t i kolor.

Zastanów siê, czy ju¿ nie posiadasz rzeczy podobnej do tej, któr¹ zamierzasz kupiæ

Kupowanie du¿ych iloœci ubrañ b¹dŸ innych rzeczy mo¿e wprawiæ nas w dobre samopoczucie, ale prawdopodobieñstwo, ¿e po jakimœ czasie przestan¹ one siê nam podobaæ jest doœæ wysokie. Unikaj kupowania rzeczy, które za kilka lat maj¹ szansê wprawiæ ciê w zak³opotanie. Z tego wzglêdu zawsze warto stawiaæ na klasykê i produkty z kategorii “nie starzej¹cych siê”.

PobudŸ swoj¹ kreatywnoœæ

Staraj siê przekszta³caæ ka¿dy akt konsumpcyjny w punkt wyjœcia do stworzenia czegoœ nowego. Jeœli jesteœ molem ksi¹¿kowym, mo¿e warto rozwa¿yæ za³o¿enie bloga albo kana³u na youtubie? Pomo¿e Ci to rozwijaæ swoj¹ pasjê, a przy okazji dzieliæ siê ni¹ z innymi.

Recenzje, opinie i porównanie cen

Recenzje, które mo¿na spotkaæ w internecie, pozwol¹ Ci obiektywnie oceniæ poziom jakoœci produktów. Producent bêdzie chwalony - klienci podziel¹ siê swoim doœwiadczeniami: zachêt¹ lub ostrze¿eniem w formie gwiazdek lub d³u¿szej uwagi. Warto z nich czerpaæ i jednoczeœnie wspó³tworzyæ tê recenzenck¹ przestrzeñ internetow¹.

Przygl¹daj¹c siê produktowi w sklepie, trudno bêdzie oceniæ, czy spe³ni on Twoje oczekiwania i odpowie na Twoje potrzeby. Nie bêdziesz pewien, czy jest to najlepsza z mo¿liwych ofert - dopóki nie skorzystasz z porównywarki cen i opinii osób, które ju¿ skorzysta³y z tej oferty zakupu. Dziêki nim zaoszczêdzisz zarówno czas, jak i pieni¹dze. Bêdziesz te¿ unika³ nieudanych zakupów - jeœli ktoœ ju¿ wczeœniej kupi³ przed Tob¹ jakiœ dobry produkt, a nastêpnie skrytykowa³ go na stronach internetowych. Oczywiœcie, negatywne opinie mog¹ byæ równie¿ dzia³aniem konkurencji - warto wzi¹æ je pod uwagê i rozwa¿yæ za i przeciw, a tak¿e zweryfikowaæ Ÿród³a, z których pochodz¹ te najgorsze i najlepsze.

Artyku³ promocyjny firmy oncecouponatime.com

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option