Poland

Przelecieć się X-Wingiem

"Star Wars: Squadrons" spe³ni oczekiwania tych fanów „Gwiezdnych wojen", dla których w s³ynnej sadze najwa¿niejsze by³y w³aœnie gwiezdne wojny. Nie miecze œwietlne, nie blastery i œcigacze, lecz potê¿ne kosmiczne kr¹¿owniki, gibkie X-Wingi i szybkie Tie Fightery. Bêdzie okazja, by usi¹œæ za sterami jednej z takich maszyn i wzi¹æ udzia³ w 14 misjach stanowi¹cych przedsmak dania g³ównego – trybu umo¿liwiaj¹cego rywalizacjê w sieci.

Akcja gry toczy siê po bitwie o Endor i zniszczeniu drugiej Gwiazdy Œmierci (co opisano w filmie „Powrót Jedi"). Mimo ewidentnej klêski Imperium nie zamierza siê poddaæ. Jego dowódcy wci¹¿ wierz¹ w zwyciêstwo nad Now¹ Republik¹. Raz po raz dochodzi do kolejnych bitew. Ca³a kampania pozwala sprawdziæ po kilka jednostek nale¿¹cych do obu stron konfliktu. Do dyspozycji s¹ m.in. znane wszystkim fanom serii X-Wingi, Y-Wingi, A-Wingi, a tak¿e Tie Interceptory i Reapery. Dla preferuj¹cych rywalizacjê z ¿ywymi graczami przewidziano dwa tryby zmagañ. Pierwszy pozwala stoczyæ kosmiczn¹ bitwê dwóm piêcioosobowym oddzia³om, w drugim celem rywalizuj¹cych dru¿yn s¹ potê¿ne statki matki. A wszystko to przy akompaniamencie filmowej muzyki i charakterystycznych odg³osów dzia³ek laserowych, wybuchów i pokrzykiwañ kompanów.

Szkoda, ¿e dostêpnych map jest zaledwie kilka. Ich niewielk¹ iloœæ wynagradzaj¹ rozmiary oraz imponuj¹ce detale. „Star Wars: Squadrons" ...

Football news:

Georges Jesus: Maradona had a passion for the game. Ronaldo has it to some extent, Messi does not
Donnarumma on the contract: no Problem. I want to stay in Milan for a long time
Mourinho on 0:0 with Chelsea: if anyone should have won, it was Tottenham. The players in the dressing room are not happy and it's fantastic
Lampard on 0:0 with Tottenham: Chelsea did enough to win. I'm glad we didn't miss out
Pape Bouba Diop, the author of Senegal's goal against France at the 2002 world Cup, has died. He was 42 years old
Langle injured his ankle in Barca's game with Osasuna. 21-year-old Minghesa is the only Central defender without injuries
De Gea injured his leg when he hit the post. He can return to the game against PSG on Wednesday