Poland

Przedsiębiorczość Polaków nadal dobrze realizuje się we franczyzie

W zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa wiele osób stanê³o przed widmem utraty pracy, spadku zarobków, czy zamkniêcia nieprosperuj¹cego biznesu. Z ofert¹ w³aœnie do nich wychodz¹ sieci franczyzowe, oferuj¹ce wsparcie w trudnym dla gospodarki momencie oraz mo¿liwoœæ prowadzenia stabilnego biznesu. Oczywiœcie w obecnej sytuacji trudno decydowaæ siê na znaczne inwestycje, ale s¹ na rynku franczyzodawcy, którzy nie wymagaj¹ wysokiego wk³adu w³asnego. 

W ¯abce cenimy zaanga¿owanie i przedsiêbiorczoœæ, dlatego nasz model jest dostêpny niemal dla ka¿dego, kto jest zmotywowany do otwar­cia swojego biznesu. Nasza sieæ pokrywa koszty inwestycji w placówkê wart¹ ok. 200 tys. z³, a tak¿e koszty czynszu, remontu lokalu oraz pe³ne wyposa¿enie i aran¿acjê placówki. Gwarantujmy atrakcyjny lokal oraz wspieramy franczyzobiorców w jego zatowarowaniu. Ka¿dy nowy franczyzobiorca mo¿e dokonaæ wyboru  spoœród kilku proponowanych lokalizacji sklepów, których potencja³ sprzeda¿owy oraz szacunkowa liczba klientów analizowane s¹ dziêki sztucznej inteligencji - dodaje Adam Manikowski wiceprezes ds. operacyjnych ¯abka Polska.

Pomoc i wsparcie ze strony du¿ej organizacji z pewnoœci¹ mo¿e pomóc z³agodziæ odczuwane w biznesie skutki pandemii. Sieæ posiada przede wszystkim zasoby finansowe, logistyczne i personalne, które pozwalaj¹ szybko reagowaæ na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê i wprowadzaæ nowe rozwi¹zania adekwatne do okolicznoœci. Niema³e znaczenie ma bran¿a, w której prowadzi siê biznes. Pe³ne wyzwañ czasy dla gospodarki szczególnie pokazuj¹ si³ê sektora retail i FMCG, który jako jeden z nielicznych dobrze przetrwa³ wiosenny lock-down, a jednoczeœnie wyj¹tkowo szybko dostosowa³ siê do wymogów zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa klientom i pracownikom. Równoczeœnie wa¿ne dla tej, jak i wielu innych bran¿, by³o przeniesienie swojej obecnoœci do obszaru e-commerce. Wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ w tak krótkim czasie jest praktycznie niemo¿liwe dla wiêkszoœci ma³ych przedsiêbiorstw. ¯abka wprowadzi³a do sieci w czasie pandemii dwie us³ugi „Zamów i odbierz” oraz „¯abka do domu” - która obecnie jest realizowana przez Uber Eats - dziêki czemu klienci jeszcze ³atwiej mog¹ dokonywaæ zakupów blisko domu. Sieæ rozwija³a aplikacjê dla klientów ¿appka, któr¹ wzbogaci³a o nowe funkcjonalnoœci jak mo¿liwoœæ dokonywania p³atnoœci czy monitorowanie przesy³ek. Tego typu rozwi¹zania przyci¹gnê³y klientów, którzy chcieli szybko zarobiæ zakupy blisko domu i wybierali ¯abki. 

Wa¿nym argumentem do nawi¹zania wspó³pracy franczyzowej s¹ tak¿e innowacyjne narzêdzia technologiczne, dziêki którym zarz¹dzanie biznesem jest ³atwiejsze. Przyk³adem takiego rozwi¹zania jest opracowana wspólnie z franczyzobiorcami ¯abki aplikacja mobilna frappka, stanowi¹ca swoiste centrum zarz¹dzania sklepem z poziomu smartfona. Pandemi pokaza³a jak wa¿ny w zapewnieniu dostêpnoœci produktów jest ³añcuch dostaw. Wiele ma³ych firm napotka³o siê z wieloma wyzwaniami dotycz¹cymi zamówieñ towarów. ¯abka i na tym polu bardzo skutecznie rozwija³a swoje zasoby. Firma w tym roku dokona³a najwiêkszych inwestycji w obszarze logistyki, dziêki którym zapewni³a klientom jeszcze lepsz¹ dostêpnoœæ produktów na pó³kach. Nowe centra logistyczne zapewni³y szybk¹ obs³ugê logistyczn¹ dla franczyzobiorców i jeszcze przyjaŸniejsz¹ realizacjê dostaw wysokiej jakoœci produktów. 

Decyduj¹c siê na wspó³pracê w ramach franczyzy, przedsiêbiorca zyskuje sprawdzony know-how, pakiet szkoleñ i wsparcie partnera, ale nie tylko. Na przyk³ad ¯abka  oferuje obecnie wszystkim nowym franczyzobiorcom gwarantowany przychód podstawowy w wysokoœci 16 tys. z³ co miesi¹c przez pierwszy rok  dzia³alnoœci. Dodatkowo franczyzobiorca otrzymuje w pe³ni wyposa¿ony i zatowarowany sklep w wynajêtej przez sieæ lokalizacji – to wszystko przy inwestycji z jego strony wynosz¹cej ok.5 tys. z³. Wed³ug danych sieci na 10 nowych franczyzobiorców, a¿ 9 osi¹ga satysfakcjonuj¹cy poziom rozwoju sklepu po pierwszym roku prowadzenia sklepu. 

5000 lokalnych przedsiêbiorców prowadzi obecnie przesz³o 6600 placówek ¯abka w ca³ej Polsce. Oni odnaleŸli swoj¹ receptê na spe³nienie zawodowe, niezale¿nie od panuj¹cych okolicznoœci.

Wiêcej na: https://www.zabka.pl/franczyza

Materia³ Promocyjny

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million