Poland

Protestujący znów wyjechali na drogi

Protest rolników przeciwko pi¹tce dla zwierz¹t: próba zablokowania ronda przy zjeŸdzie z autostrady w Strykowie

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Nie koñcz¹ siê protesty rolników. W œrodê w ca³ej Polsce blokowali ci¹gnikami drogi wojewódzkie i krajowe. Policja zatrzyma³a lidera protestów.

Protesty rolników wywo³a³a tzw. pi¹tka Kaczyñskiego dla zwierz¹t, czyli ustawa, która mia³a m.in. w krótkim czasie zakazaæ produkcji miêsa z uboju rytualnego z przeznaczeniem na eksport. Zakazana mia³a byæ tak¿e hodowla zwierz¹t na futra. Protesty podsyci³a zmiana na stanowisku szefa resortu rolnictwa. Miejsce popieranego przez rolników Jana Krzysztofa Ardanowskiego po rekonstrukcji rz¹du zaj¹³ Grzegorz Puda, który forsowa³ w Sejmie pi¹tkê dla zwierz¹t.

Po tym jak Senat zg³osi³ do ustawy poprawki ³agodz¹ce i opóŸniaj¹ce wejœcie w ¿ycie przepisów spornej ustawy, wróci ona do Sejmu. Na razie rozpatrzenie poprawek Senatu jest warunkowo wpisane do porz¹dku przysz³otygodniowych obrad Sejmu.

Wiadomo, ¿e w tej sprawie trwaj¹ wewnêtrzne negocjacje w koalicji rz¹dz¹cej. Nawet tam bowiem nie ma jednomyœlnoœci w tej kwestii. Zarówno w Sejmie, jak i w Senacie czêœæ jej cz³onków sprzeciwi³a siê jej zapisom.

Rolnicy chcieliby, ¿eby ustawa trafi³a do kosza. Licz¹, ¿e jeœli mimo wszystko uchwali j¹ Sejm, zw³aszcza w pierwotnej wersji, na drodze nowym przepisom stanie prezydent. Dlatego rolnicy nie rezygnuj¹ z protestów. Chc¹ ca³y czas wywieraæ presjê na polityków.

W œrodê po raz kolejny wyjechali na drogi w ca³ym kraju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowa³a o licznych blokadach i utrudnieniach w ruchu.

Na blokadzie drogi krajowej nr 11 w Koszutach w Wielkopolsce rolnicy zaczêli paliæ opony. Interweniowa³a policja. Na krótko zatrzymany i skuty kajdankami zosta³ Micha³ Ko³odziejczak, lider stoj¹cej na czele protestów AgroUnii.

Rolnicy zapowiadaj¹, ¿e nie zrezygnuj¹ i bêd¹ protestowaæ do skutku. Chc¹ te¿ pilnego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. – To on jest odpowiedzialny za to, co dzieje siê w kraju – przekonuje lider AgroUnii. Gdy tydzieñ temu rolnicy manifestowali w Warszawie i liczyli na spotkanie z szefem rz¹du, ten og³osi³, ¿e jest na kwarantannie w zwi¹zku z kontaktem z osob¹ zaka¿on¹ Covid-19.

Football news:

Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you