Poland

Protest aktywistów: w Warszawie blokada, w Poznaniu głodówka

KLIMAT Ludzie

protest

Extinction Rebellion Polska/ Twitter

Cz³onkowie Extinction Rebellion domagaj¹ siê od rz¹du stworzenia panelu obywatelskiego, maj¹cego wp³yw na dzia³ania pañstwa w zakresie przeciwdzia³ania dalszym zmianom klimatycznym.

Grupa aktywistów i aktywistek zwi¹zanych z organizacj¹ Extinction Rebellion zablokowa³a rano centrum Warszawy w ramach protestu maj¹cego zwróciæ uwagê na rosn¹ce zagro¿enia zwi¹zane ze zmian¹ klimatu. Cz³onkowie organizacji le¿eli po³¹czeni metalowymi rurami na Alejach Jerozolimskich, utrudniaj¹c ruch w okolicach Dworca Centralnego.  To kolejna akcja grupy, która w ostatnich dniach protestowali m.in. przed Sejmem i siedzib¹ Radia Maryja w Toruniu.

24 listopada cz³onkowie Extinction Rebellion Polska zwrócili siê do parlamentu z ¿¹daniem stworzenia panelu, w ramach którego obywatele bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zadecydowania o krokach, jakie nale¿y podj¹æ, ¿eby przeciwdzia³aæ katastrofie klimatycznej. Ich pismo pozosta³o bez odpowiedzi, wiêc zdecydowali siê rozpocz¹æ ogólnopolski strajk. 24 lutego, po trzech miesi¹cach bezskutecznego oczekiwania na reakcjê parlamentu, organizacja napisa³a na swoim profilu na Facebooku:

24 listopada daliœmy Parlamentowi ultimatum. Chcemy panelu obywatelskiego, który bêdzie dotyczy³ zmian klimatu. „Macie 3 miesi¹ce” – powiedzia³a jedna z naszych aktywistek. Termin up³ywa, patrzymy i czekamy na dzia³anie. Patrzymy na to, jak ca³y parlament nic nie robi, by nas uratowaæ, a obiecali nas chroniæ. Z³amali obietnicê, któr¹ nam dali. Nam wszystkim. Nasze ¿ycie jest zagro¿one. Nie bêdziemy biernie patrzeæ, jak nasz Parlament rz¹d karmi emisje, które nas zabijaj¹. Dziœ patrzyliœmy im na rêce, milcz¹c, tak jak oni milcz¹ w sprawie naszej przysz³oœci. Na barierkach odgradzaj¹cych sejmu od obywateli, zawiesiliœmy wst¹¿ki, na których by³o napisane to wszystko, za czym ju¿ zaraz bêdziemy têskniæ. To nie dotknie naszych dzieci, to dotknie nas. Tak, Ciebie te¿. #CzasNaBunt

Akcje w ramach buntu s¹ organizowane w ca³ym kraju. W ramach strajku wczoraj jedna z aktywistek przyklei³a siê do drzwi Kancelarii Sejmu, mê¿czyzna z transparentem „Jestem przera¿ony, ¿e bêdê móg³ zabiæ za wodê w wojnie klimatycznej” zablokowa³ Most Poniatowskiego w Warszawie, inni protestowali przed Ministerstwem Klimatu, przebrani za ba³wany. W Krakowie blokowano ulicê Mogilsk¹, przy stacji Orlenu, w Szczecinie aktywiœci i aktywistki blokowali plac Grunwaldzki w centrum miasta, jedna z aktywistek blokowa³a te¿ ruch samochodowy we Wroc³awiu. W Poznaniu od dzisiaj trwa te¿ strajk g³odowy cz³onków organizacji.

¯¹damy od rz¹dz¹cych zorganizowania panelu obywatelskiego, który wypracuje wi¹¿¹ce rozwi¹zania nt. zapobiegania i minimalizowania skutków katastrofy klimatycznej. Si³a w rêce ludzi! Nie mo¿emy ju¿ polegaæ na systemie, który zawodzi³ przez ostatnie lata – przybli¿aj¹c nas do przekroczenia punktów krytycznych i nieodwracalnych zmian. ­– napisano dziœ na profilu Extinction Rebellion Polska.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)