Poland

Prokuratura chce przeszukać dom lekarza Diego Maradony

Argentyñscy œledczy badaj¹ okolicznoœci œmierci Diego Maradony. Wydano nakaz przeszukania miejsca zamieszkania i pracy lekarza legendarnego pi³karza.

Diego Maradona zmar³ w œrodê w wyniku ataku serca, mia³ 60 lat.

Prokuratura z San Isidro w Buenos Aires wyda³a komunikat, w którym poinformowa³a, ¿e nakaz przeszukania zosta³ podpisany przez sêdziego.

Œledczy przekazali, ¿e w sobotê trwa³y czynnoœci zwi¹zane ze spraw¹, prokuratorzy rozmawiali m.in. z krewnymi zmar³ego.

"Na podstawie zebranych dowodów uznano za konieczne wyst¹pienie o przeszukanie domu oraz gabinetu doktora Leopoldo Luque" - oœwiadczy³a prokuratura, nie podaj¹c bli¿szych szczegó³ów.

Dok³adnego zbadania okolicznoœci œmierci Diego Maradony domaga³ siê prawnik zmar³ego. W mediach spo³ecznoœciowych Matias Moria napisa³, ¿e karetka jecha³a do domu Maradony przez ponad pó³ godziny, co, w jego ocenie, by³o "przestêpczym idiotyzmem".

Football news:

Pep Guardiola: Tuchel is an exceptional coach. I am sure he will succeed with Chelsea
Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus