Poland

Prokurator żąda zdjęć flagi na Giewoncie i zwalnia z tajemnicy

AdobeStock

Zakopiañska prokuratura za¿¹da³a od „Tygodnika Podhalañskiego” wydania zdjêæ Giewontu z têczow¹ flag¹ na krzy¿u. W piœmie do redakcji prokurator informuje o zwolnieniu z dziennikarskiej tajemnicy. Zdjêcia s¹ ogólnie dostêpne w internecie.

Portal wirtualnemedia.pl przypomina, ¿e chodzi o sprawê z sierpnia br.: w geœcie solidarnoœci z zatrzyman¹ przez policjê Margot ktoœ powiesi³ na krzy¿u wieñcz¹cym Giewont têczow¹ flagê. Flagê zdjêli turyœci tego samego dnia. „Tygodnik Podhalañski" zamieœci³ informacjê o zdarzeniu opatrzon¹ fotografi¹ krzy¿a z flag¹. Zdjêcie ze znakiem wodnym „TP" by³o potem czêsto zamieszczane w mediach spo³ecznoœciowych.

Prokuratura uzna³a, ¿e têczowa flaga na krzy¿u mog³a obraziæ uczucia religijne i wszczê³a œledztwo w tej sprawie. Na jego potrzeby prokurator za¿¹da³ od redakcji „Tygodnika Podhalañskiego" wydania „zdjêæ w oryginalnym formacie i rozdzielczoœci (bez logotypu), które w dniu 14 sierpnia 2020 r. zosta³y opublikowane na stronie internetowej TP w materiale pt.: 'Têczowa flaga na krzy¿u na Giewoncie', w postaci elektronicznej na p³ycie CD, lub poprzez przes³anie w postaci za³¹cznika do korespondencji na adres e-mail tut. Prokuratury".

W tym samym piœmie prokurator postanawia "zwolniæ Tygodnik Podhalañski – Zakopiañskie Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o. oraz osoby reprezentuj¹ce z tajemnicy zawodowej".

Redakcja czasopisma  nie zamierza wydaæ zdjêæ i z³o¿y³a za¿alenie na to postanowienie argumentuj¹c, ¿e  treœæ publikowanych przez gazetê informacji pozostaje pod ochron¹ zapewnian¹ przez tajemnicê dziennikarsk¹.

„Prokurator nie wykaza³, aby zachodzi³y okolicznoœci uzasadniaj¹ce zwolnienie od tajemnicy dziennikarskiej. Fotografie s¹ jawne i zosta³y opublikowane na publicznie dostêpnej, przywo³anej przecie¿ przez prokuratora, stronie internetowej 24tp.pl. Obrazy zapisane na zdjêciach s¹ znane i dostêpne, nie mo¿na wiêc twierdziæ, aby jakichkolwiek potencjalnych okolicznoœci sprawy nie da³o siê ustaliæ bez siêgniêcia do oryginalnych plików" - wskazano w za¿aleniu.

Wielbiciele Tatr przypominaj¹, ¿e przed wyborami prezydenckimi ktoœ zawiesi³ na krzy¿u plakat wyborczy Andrzeja Dudy – równie¿ on znikn¹³ tego samego dnia.

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club