Poland

Prognozy MFW: USA i Chiny wystrzelą, Europa zostanie w tyle

Dane gospodarcze

Nowy Jork

Nowy Jork

AFP

Perspektywy œwiatowej gospodarki przedstawiaj¹ siê dziœ lepiej ni¿ jesieni¹ ubieg³ego roku. To g³ównie zas³uga USA i najwiêkszych gospodarek wschodz¹cych. Europa bêdzie maruderem o¿ywienia.

Aktywnoœæ w œwiatowej gospodarce wzroœnie w tym roku o 5,5 proc., po za³amaniu o 3,5 proc. w 2020 r. – przewiduje Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanym we wtorek raporcie. W poprzedniej edycji swojej flagowej publikacji, z paŸdziernika ub.r., waszyngtoñska instytucja spodziewa³a siê zwy¿ki globalnego PKB o 5,2 proc. po t¹pniêciu o 4,4 proc. w 2020 r. Prognozê na 2022 r., zak³adaj¹c¹ wzrost PKB o 4,2 proc., utrzyma³a bez zmian.

Kosmetyczna rewizja prognoz dla globalnej gospodarki to wypadkowa sporych zmian oczekiwañ pod adresem indywidualnych pañstw. Dotyczy to w szczególnoœci USA. MFW oczekuje obecnie, ¿e aktywnoœæ w najwiêkszej gospodarce globu po spadku o 3,4 proc. w 2020 r. zwiêkszy siê w tym roku o 5,1 proc., zamiast o 3,1 proc., jak ocenia³ w paŸdzierniku. To z jednej strony efekt nowego, potê¿nego pakietu fiskalnego, który szykuje administracja prezydenta Joe Bidena, a z drugiej stosunkowo szybkiego przebiegu programu szczepieñ przeciw COVID-19. Drug¹ spoœród najwiêkszych gospodarek œwiata, której perspektywy MFW ocenia dziœ wyraŸnie lepiej ni¿ jesieni¹, jest Japonia. To równie¿ wyraz wiary waszyngtoñskiej instytucji w moc ³agodnej polityki fiskalnej.

Czytaj tak¿e: Chiny wyprzedzi³y USA. Inwestorzy wol¹ Pañstwo Œrodka

Na drugim biegunie s¹ rozwiniête gospodarki Europy. Fundusz ocenia, ¿e PKB strefy euro odbije siê w tym roku o 4,2 proc. po za³amaniu o ponad 7 proc. w 2020 r. Prognoza z paŸdziernika zak³ada³a wzrost PKB o 5,2 proc. Najbardziej pogorszy³y siê perspektywy W³och, ale waszyngtoñska instytucja w ciemniejszych barwach widzi równie¿ o¿ywienie w Niemczech i we Francji. To konsekwencja przed³u¿aj¹cych siê antyepidemicznych restrykcji zwi¹zanych z drug¹ fal¹ COVID-19. Ekonomiœci z firmy analitycznej Pantheon Macroeconomics w opublikowanej w poniedzia³ek analizie wskazywali, ¿e obecne statystyki dotycz¹ce ciê¿kich przypadków COVID-19 w strefie euro nie daj¹ nadziei na poluzowanie restrykcji przed koñcem I kwarta³u br.

Wed³ug MFW tak¿e Wielka Brytania nie mo¿e liczyæ na ¿ywio³owe odbicie aktywnoœci ekonomicznej. PKB brytyjskiej gospodarki po za³amaniu o 10 proc. w 2020 r. w tym roku wzrosn¹æ ma o 4,5 proc., zamiast o niemal 6 proc., jak waszyngtoñska instytucja ocenia³a w paŸdzierniku.

W paŸdzierniku MFW spodziewa³ siê wzrostu PKB Polski w 2021 r. o 4,6 proc. po zni¿ce o 3,6 proc. w ub.r. Tych prognoz w styczniu tradycyjnie nie zaktualizowa³. Gorsze perspektywy g³ównych partnerów handlowych Polski sugeruj¹, ¿e dziœ oczekiwania z jesieni by³by zbyt optymistyczne. To jednak nie jest oczywiste. MFW we wtorkowym raporcie podkreœla bowiem, ¿e spodziewa siê kontynuacji o¿ywienia w globalnym handlu, które rozpoczê³o siê ju¿ w II po³owie ub.r. Miêdzynarodowa wymiana towarów i us³ug (w cenach sta³ych) ma siê w tym roku zwiêkszyæ o 8,1 proc. po za³amaniu o 9,6 proc. w 2020 r., a w 2022 r. o 6,3 proc. Tymczasem to w³aœnie dobra koniunktura w globalnym handlu by³a w ostatnich miesi¹cach przyczynach sporej odpornoœci polskiej gospodarki na drug¹ falê epidemii COVID-19 i zwi¹zane z ni¹ restrykcje.

Odbicie obrotów handlowych to w du¿ej mierze zas³uga szybkiego o¿ywienia w niektórych spoœród najwiêkszych gospodarek rozwijaj¹cych siê. Dotyczy to przede wszystkim Chin. Aktywnoœæ w tamtejszej gospodarce wed³ug MFW wzroœnie w tym roku o 8,1 proc., po zwy¿ce o 2,3 proc. w 2020 r. To prognoza minimalnie ni¿sza ni¿ jesieni¹. WyraŸnie lepiej MFW ocenia za to perspektywy gospodarki indyjskiej, która ma siê w tym roku powiêkszyæ o 11,5 proc., zamiast o niespe³na 9 proc.

Waszyntoñska instytucja podkreœla, ¿e koronakryzys mocno zmieni uk³ad si³ w globalnej gospodarce. Niektóre kraje zdo³aj¹ bowiem szybko wróciæ do przedkryzysowego poziomu aktywnoœci ekonomicznej, w innych zaœ odbudowa zajmie ca³e lata. W ocenie MFW, na koniec br. jeszcze w 150 krajach PKB na mieszkañca bêdzie ni¿szy ni¿ na zakoñczenie 2019 r. Rok póŸniej ta liczba zmaleje do 110.

Powrót do poziomu rozwoju z 2019 r. to zaœ dopiero pocz¹tek rekonwalescencji. Jej zakoñczeniem by³by powrót na przedpandemiczn¹ œcie¿kê wzrostu gospodarczego. Na to zaœ liczyæ mog¹ tylko nieliczne kraje. Wœród du¿ych gospodarek najwiêksze szanse maj¹ na to USA i Chiny. MFW szacuje, ¿e PKB tych pañstw na koniec 2022 r. bêdzie ju¿ tylko o niespe³na 2 proc. ni¿ej ni¿ by³by, gdyby nie wybuch pandemii. Dla porównania, PKB strefy euro bêdzie o oko³o 4 proc. mniejszy, a w krajach Ameryki £aciñskiej ta luka wyniesie niemal 7 proc.

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams