Poland

Problemy z nauką na odległość. Część zajęć fikcyjna

Prawie 4 mln uczniów jest na nauczaniu zdalnym – poda³o MEN. Tyle ¿e w poniedzia³ek wiele zajêæ odbywa³o siê fikcyjnie, bo nie dzia³a³y dzienniki elektroniczne, a nauczyciele trafili na L4.

Nauka zdalna w klasach 4–8 potrwa do 8 listopada – poinformowa³o w poniedzia³ek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Taki tryb nauki dotyczy oko³o 1 mln 800 tys. uczniów szkó³ ponadpodstawowych i nieca³e 2 mln uczniów klas 4–8.

W szkolnych murach s¹ tylko uczniowie klas m³odszych (1,4 mln osób), a czêœciowo tak¿e uczniowie szkó³ specjalnych (ponad 33 tys. dzieci).

Problem jednak w tym, ¿e podobnie jak na wiosnê, trudno by³o uczniom po³¹czyæ siê z dziennikiem elektronicznym. W poniedzia³ek od rana pojawia³y siê informacje o zawieszaj¹cym siê Librusie czy Vulcanie, którego wiele szkó³ wykorzystuje do kontaktu z uczniami.

– Dzienniki elektroniczne to narzêdzia do komunikowania siê z uczniami i rodzicami. Opieranie na nich zdalnej edukacji pokazuje, jak bardzo nie jesteœmy do niej przygotowani – mówi Marek Pleœniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oœwiaty.

Dzienniki elektroniczne prowadzone s¹ przez firmy, a nie przez ministerstwo. Resort stworzy³ jedynie platformê epodreczniki.pl, gdzie znajduj¹ siê materia³y edukacyjne do wykorzystania na lekcji. Od koñca sierpnia mo¿na za jej pomoc¹ prowadziæ zdalne lekcje, ale szko³y nie zd¹¿y³y siê na nie jeszcze przestawiæ. – Zmarnowano pó³ roku. Zamiast przekonywaæ nas do tego, ¿e zdalna edukacja nam nie grozi, powinno siê przygotowaæ szko³y na tak¹ ewentualnoœæ – mówi Pleœniar.

K³opot by³ tak¿e z nauczycielami. – Po tym weekendzie nast¹pi³ wysyp nauczycieli z koronawirusem. Mamy sygna³y od dyrektorów, ¿e w niektórych placówkach nie pojawi³a siê w pracy nawet po³owa kadry. Nie by³o komu poprowadziæ lekcji – wskazuje Pleœniar.

Tak jak na wiosnê, niektórzy uczniowie nie pojawili siê na lekcjach. Co prawda dyrektorzy szkó³ mieli obowi¹zek zorganizowaæ sprzêt dla tych, którzy go nie maj¹, ale na lekcjach nie pojawili siê tak¿e ci, którzy od ub. roku szkolnego zd¹¿yli ju¿ zapomnieæ has³a i nie mogli siê zalogowaæ.

Football news:

Farewell to Maradona in Argentina: there were only relatives, buried next to their parents
Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar