Poland

Problematyczne e-rozprawy

AdobeStock

Wszyscy znamy dok³adnie ka¿dy szczegó³ procesu i scenê œciêcia na szafocie Anny Boleyn, drugiej ¿ony Henryka VIII.

Ten przeszed³ do historii jako jeden z najbardziej krwawych w³adców w dziejach ludzkoœci, a sam proces by³ bez precedensu, bo przecie¿ skazana zosta³a ¿ona króla. By³ w istocie zbrodni¹ s¹dow¹. Rzecz znamienna, ¿e odbywa³ siê publicznie, dlatego znamy dok³adnie jego przebieg. Od najdawniejszych czasów wymiar sprawiedliwoœci jest jawny. O ile narada jest na ogó³ objêta tajemnic¹, o tyle sam proces, rozprawa, og³oszenie wyroku, odbywa siê zawsze publicznie. Publicznie podawane orzeczenie ma wielk¹ moc spo³eczn¹ i od wieków pe³ni funkcjê edukacyjn¹. Motywy rozstrzygniêcia i obraz s¹du, utrwalane zazwyczaj w przekazach medialnych z procesu, maj¹ wielkie znaczenie dla budowy spo³ecznego zaufania oraz t³umaczenia obywatelom wydawanych wyroków. Wyj¹tki od zasady jawnoœci musz¹ mieæ swoj¹ wyraŸn¹ podstawê konstytucyjn¹.

Jawnoœæ postêpowania s¹dowego

Jawnoœæ postêpowania s¹dowego jest konstytucyjn¹ zasad¹ wymiaru sprawiedliwoœci, uznawan¹ za...

Football news:

Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend
Conceicau about the game with Juve: For Porto, only a win is a good result
Andrea Agnelli: Football doesn't meet the needs of the fans. Without competition, we risk losing them