Poland

Prezydent Tunezji mówi o "kradnących Żydach"

Wizyta prezydenta w jednej z dzielnic Tunisu

AFP PHOTO / HO / TUNISIAN PRESIDENCY

Prezydent Tunezji, Kais Saied, oskar¿y³ "kradn¹cych ¯ydów" o to, ¿e odpowiadaj¹ za niestabilnoœæ w jego kraju - informuje "Jerusalem Post".

W ubieg³ym roku sytuacja gospodarcza i spo³eczna Tunezji pogorszy³a siê, co doprowadzi³o do pojawienia siê napiêæ spo³ecznych.

Pandemia koronawirusa i za³amanie turystyki sprawi³y, ¿e w drugim kwartale 2020 roku gospodarka Tunezji skurczy³a siê rok do roku o 20 proc.

Po s³owach prezydenta Tunezji o "kradn¹cych ¯ydach" niepokój wyrazi³a Konferencja Europejskich Rabinów, której przewodnicz¹cy podkreœli³, ¿e w³adze Tunezji odpowiadaj¹ za bezpieczeñstwo tamtejszych ¯ydów.

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams