Poland

Prezydent chwali policję. "Nikt nie zginął w czasie zamieszek"

prezydent Andrzej Duda

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Nigdy nie nale¿y takich sytuacji oceniaæ dobrze, ale doskonale wiemy o tym, ¿e, jak to mówi¹, gdzie drwa r¹bi¹, tam drzazgi lec¹ - powiedzia³ prezydent Andrzej Duda, pytany o interwencjê z u¿yciem gazu wobec pos³anek na proteœcie dotycz¹cym aborcji. W rozmowie z TVN24 prezydent pozytywnie oceni³ pracê policji.

Prezydent Andrzej Duda udzieli³ wywiadu TVN24. Jednym z poruszonych w¹tków by³a sprawa paŸdziernikowego orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji, protestów spo³ecznych, do których dosz³o po decyzji TK oraz zachowania policji wobec uczestników tych demonstracji.

Pytany, jak ocenia dzia³ania policji wobec protestuj¹cych, "nawet dziœ, kiedy nastolatkowie s¹ ci¹gani po komisariatach za to, ¿e byli na strajku kobiet, za to, ¿e nawo³ywali do tego, ¿eby byæ na strajku kobiet" prezydent odpar³, i¿ uwa¿a, ¿e policja w Polsce zachowuje siê "naprawdê w niezwykle profesjonalny sposób". - Proszê zauwa¿yæ, ¿e u nas nie ma przypadków, ¿e ktoœ zgin¹³ w czasie jakichkolwiek zamieszek - oœwiadczy³.

Czytaj tak¿e:
Duda: Osobiœcie lubiê bardzo prezydenta Donalda Trumpa

Andrzej Duda nie zgodzi³ siê z opini¹, ¿e sam fakt, i¿ nikt nie zgin¹³, nie powinien byæ powodem, by dobrze oceniaæ dzia³ania policji.

- Powinno byæ powodem, ¿eby dobrze oceniaæ dzia³ania policji, poniewa¿ policja jest od tego, ¿eby utrzymaæ porz¹dek i policja swoje zadanie wykonuje. Je¿eli wykonuje je tak, ¿e nie ma poszkodowanych, to znaczy, ¿e wykonuje je wzorowo - powiedzia³ prezydent.

Duda by³ pytany o ocenê dzia³ania "nieoznakowanych policjantów", którzy na jednej z demonstracji w Warszawie "wyci¹gali osoby z t³umu i traktowali je brutalnie".

- Policja dzia³a profesjonalnie. Jej zadanie polega na tym, ¿e czasem musi dzia³aæ w sposób bardzo stanowczy, zw³aszcza wobec osób, które rzeczywiœcie zak³ócaj¹ porz¹dek i stwarzaj¹ niebezpieczeñstwo - odpar³ prezydent.

W czasie protestów Strajku Kobiet dosz³o do sytuacji, w której policja u¿y³a gazu wobec pos³anek.

Dowiedz siê wiêcej: Pos³anka potraktowana gazem. "Niesamowicie niem¹dra akcja policji"

Pytany o ocenê tych zdarzeñ Andrzej Duda powiedzia³:

- Nigdy nie nale¿y takich sytuacji oceniaæ dobrze, ale doskonale wiemy o tym, ¿e, jak to mówi¹, gdzie drwa r¹bi¹, tam drzazgi lec¹ i je¿eli ktoœ dostaje siê w taki tzw. m³yn, gdzie dziej¹ siê rzeczy gwa³towne, gdzie s¹ emocje, gdzie jest przemoc fizyczna to niestety bywa tak, ¿e zdarzy siê i taka sytuacja.

- Na szczêœcie nikomu nic powa¿nego siê nie sta³o. To te¿ pokazuje profesjonalizm naszej policji - podkreœli³.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive