Poland

Prezes NBP: podwyżka stóp procentowych byłaby błędem

Wyst¹pienie prezesa Glapiñskiego mia³o wyraŸny wp³yw na rynkowe oczekiwania dotycz¹ce kszta³tu polityki pieniê¿nej w najbli¿szych latach. Zdaniem czêœci analityków, przejawem zmiany oczekiwañ by³o m.in. nasilenie deprecjacji z³otego, która trwa³a w pi¹tek od rana. Po wypowiedzia³ prezesa NBP, kurs euro w z³otych zbli¿y³ siê do 4,60, z oko³o 4,58 z³ wczeœniej i 4,56 w czwartek.

Przede wszystkim jednak zmala³a skala wycenianych w kontraktach na trzymiesiêczny WIBOR podwy¿ek stopy referencyjnej. Obecnie notowania tych instrumentów sugeruj¹, ¿e w ocenie uczestników rynku WIBOR 3M w horyzoncie roku wzroœnie o niespe³na 0,3 pkt proc., a nie o 0,4 pkt proc., jak przed wideokonferencj¹ prezesa NBP.

- Podwy¿ka ju¿ w tym roku stóp procentowych na podstawie prognoz dotycz¹cych inflacji w 2023 r. by³aby ogromnym b³êdem – powiedzia³ prezes NBP na pi¹tkowej wideokonferencji prasowej.

Czytaj tak¿e: Glapiñski: na razie bez szans na ujednolicone ugody frankowe

Odniós³ siê do oczekiwañ, które widaæ na rynku finansowym ju¿ od kilku tygodni, a które wzmocni³ œrodowy komunikat Rady Polityki Pieniê¿nej. Znalaz³ siê w nich zarys nowych prognoz Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP (w ca³oœci zostan¹ opublikowane w poniedzia³ek), z których wynika, ¿e w najbli¿szych latach inflacja w Polsce bêdzie siê utrzymywa³a stale powy¿ej celu banku centralnego (2,5 proc.). W tym roku, jak przewiduj¹ analitycy NBP, wyniesie najprawdopodobniej 3,2 proc. po 3,4 proc. w 2020 r., a w kolejnych dwóch latach odpowiednio 2,8 i 3,2 proc.

Prognozy DAE NBP wp³ynê³y na wyobraŸniê uczestników rynku. W kontraktach terminowych zaczêli oni wyceniaæ wzrost trzymiesiêcznej stawki WIBOR o 0,4 pkt proc. w perspektywie roku i o 0,9 pkt proc. w horyzoncie dwóch lat. Gdyby te oczekiwania mia³y byæ s³uszne, tak samo musia³aby wzrosn¹æ stopa referencyjna NBP, która od maja ub.r. wynosi 0,1 proc. - Rynek nie ma racji – skwitowa³ te oczekiwania prof. Glapiñski. Jak przekonywa³, rynek finansowy lubi zmiennoœæ i szuka pretekstów, ¿eby j¹ tworzyæ. Teraz takim pretekstem s¹ perspektywy o¿ywienia w œwiatowej gospodarce, skutkuj¹ce wzrostem oczekiwañ inflacyjnych.

- Prawdopodobieñstwo podwy¿ek stóp procentowych w obecnej kadencji RPP (koñczy siê w pierwszych miesi¹cach 2022 r. – red.) wynosi zero. Nadal nie wyszliœmy na œcie¿kê szybkiego wzrostu gospodarczego. Jeœli wyjdziemy, to wtedy zaczniemy siê zastanawiaæ – t³umaczy³ prezes NBP. Jak podkreœli³, osobiœcie bardzo chcia³by, aby dyskusja o normalizacji polityki pieniê¿nej mog³a siê rozpocz¹æ. Oznacza³oby to bowiem, ¿e mamy do czynienia z inflacj¹ odzwierciedlaj¹c¹ dobr¹ koniunkturê w gospodarce.

Obecnie, jak t³umaczy³ prof. Glapiñski, inflacjê napêdzaj¹ g³ównie czynniki bêd¹ce poza polem oddzia³ywania polityki pieniê¿nej, w tym decyzje administracyjne oraz odbicie notowañ ropy naftowej. Inflacja bazowa, nie obejmuj¹ca cen energii i ¿ywnoœci, a przez to lepiej oddaj¹ca krajow¹ presjê inflacyjn¹, bêdzie siê wed³ug niego obni¿a³a pod wp³ywem ujemnej luki popytowej. Poza tym, jak przekonywa³ prezes NBP, w œwietle prognoz analityków tej instytucji zarówno w tym, jak i w przysz³ym roku inflacja bêdzie w paœmie dopuszczalnych odchyleñ od celu inflacyjnego NBP (od 1,5 do 3,5 proc.). Wprawdzie prognozy na 2023 r. sugeruj¹, ¿e wtedy inflacja mo¿e wzrosn¹æ, ale to w ocenie Glapiñskiego zbyt odleg³a perspektywa, aby mog³a byæ podstaw¹ do myœlenia o normalizacji polityki pieniê¿nej.

Wed³ug niego w tym momencie wiêksze – choæ równie¿ niskie – jest prawdopodobieñstwo, ¿e RPP bêdzie musia³a jeszcze rozluŸniæ politykê pieniê¿n¹. Taki scenariusz by³by mo¿liwy, gdyby pandemia COVID-19 nie wygasa³a i skutkowa³a przed³u¿aj¹cymi siê ograniczeniami aktywnoœci ekonomicznej.

Prezes NBP podkreœla³ te¿, ¿e bank centralny bêdzie kontynuowa³ program strukturalnych operacji otwartego rynku (SOOR), w ramach którego kupuje na rynku wtórnym obligacje skarbowe i gwarantowane przez skarb pañstwa. - Nie ma perspektyw zakoñczenia tego programu w najbli¿szych latach. Podobnie jak Fed bêdziemy skupowaæ obligacje tak d³ugo, jak to bêdzie potrzebne, mo¿e ju¿ zawsze – powiedzia³ prof. Glapiñski.

Nie zdradzi³ jednak, czy i w jakich okolicznoœciach NBP zamierza zareagowaæ na wzrost rentownoœci obligacji skarbowych – pok³osie oczekiwañ na o¿ywienie gospodarcze na œwiecie – zwiêkszaj¹c swoj¹ aktywnoœæ na tym rynku, która od kilku miesiêcy jest niewielka.

W tym roku w ramach SOOR, który powszechnie okreœlany jest mianem iloœciowego ³agodzenia polityki pieniê¿nej (tzw. QE), NBP kupi³ obligacje skarbowe oraz emitowane przez PFR i BGK za zaledwie 2,5 mld z³, a w IV kwartale ub.r. za 3,2 mld z³. Dla porównania, od rozpoczêcia programu w marcu 2020 r. do koñca III kwarta³u ub.r. NBP wyda³ w ramach SOOR ponad 100 mld z³.

- To jest novum w komunikacji NBP. Program bêdzie kontynuowany, choæ w relatywnie niewielkiej skali (naszym zdaniem 15-20 mld z³ rocznie) – skomentowali wypowiedŸ prezesa na temat SOOR ekonomiœci z banku Pekao.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well