Poland

Premiery Warner Bros będą dostępne online. Wśród nich "Matrix 4"

AdobeStock

Amerykañskie przedsiêbiorstwo mediowe Warner Bros poinformowa³o, ¿e wszystkie siedemnaœcie nowych filmów planowanych na 2021 rok swoj¹ premierê bêdzie mia³o jednoczeœnie w kinach oraz w internecie.

Jak poinformowa³o Warner Bros, wszystkie przysz³oroczne premiery filmowe studia odbêd¹ siê w kinach, w których bêdzie to mo¿liwe mimo obostrzeñ zwi¹zanych z pandemi¹ koronawirusa, ale tak¿e online. Filmy zaplanowane na 2021 rok, takie jak „Diuna”, „Matrix 4”, „Wonder Woman 1984”, „Godzilla vs Kong” nowy „Kosmiczny mecz” czy remake „Suicide Squad”, uka¿¹ siê na platformie streamingowej HBO Max, nowej ods³onie HBO GO.

To rozwi¹zanie jest jedynie tymczasowe. Decyzjê podjêto ze wzglêdu na pandemiê koronawirusa oraz zwi¹zanymi z ni¹ kolejnymi miesi¹cami niepewnoœci w bran¿y filmowej. - Nikt nie chce filmów na du¿ym ekranie bardziej ni¿ my - powiedzia³a Ann Sarnoff, szefowa generalna Warner Media Studios. - Wiemy, ¿e nowe treœci s¹ si³¹ napêdow¹, ale musimy zrównowa¿yæ to z faktem, ¿e wiêkszoœæ kin bêdzie prawdopodobnie dzia³a³a ze zmniejszon¹ liczb¹ widzów przez ca³y 2021 rok - doda³a.

HBO Max zosta³o uruchomione w Stanach Zjednoczonych ju¿ w maju. Abonament, który kosztuje 14,99 dolarów miesiêcznie obejmuje dostêp do filmów i programów telewizyjnych. Nie jest jeszcze znana dok³adna data, ale wiadomo ju¿, ¿e us³uga HBO Max bêdzie dostêpna tak¿e w Polsce. Jej oferta obejmuje tak¿e dostêp do produkcji takich wytwórni jak Adult Swim, Cartoon Network, Crunchyroll czy tradycyjnych kana³ów telewizyjnych: TNT, The CW, CNN oraz TCM.

Football news:

Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists
Leonardo on the contracts of Neymar and Mbappe: We are not going to beg them to stay. But I have a good feeling