Poland

Prawniczka ma trafić do psychiatryka za zniewagę. RPO reaguje

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierowa³ do S¹du Najwy¿szego kasacjê na korzyœæ niepoczytalnej kobiety, która zniewa¿y³a policjanta. RPO jednoczeœnie wniós³ o wstrzymanie decyzji o zamkniêciu chorej w szpitalu psychiatrycznym.

Prawniczkê ukarano grzywn¹ w wysokoœci 2 tys. z³ w trybie nakazowym. Wyrok utraci³ moc w wyniku sprzeciwu zniewa¿onego policjanta. Nastêpnie s¹d rejonowy umorzy³ postêpowanie przeciw oskar¿onej i uzna³, ¿e kobieta cierpi na chorobê psychiczn¹ i jest niepoczytalna. S¹d orzek³ wobec prawniczki œrodek zabezpieczaj¹cy w postaci umieszczenia jej w zak³adzie psychiatrycznym. Decyzjê zaskar¿y³ obroñca z urzêdu jako niezasadn¹ i uzna³, ¿e orzeczenie terapii z udzia³em psychologa i psychiatry w systemie wolnoœciowym by³oby wystarczaj¹ce. S¹d II instancji utrzyma³ w mocy postanowienie s¹du rejonowego.

Wed³ug rzecznika wydane w I instancji orzeczenie jest ra¿¹co niesprawiedliwe i zapad³o z oczywistym naruszeniem prawa karnego materialnego. Tym samym uzna³, ¿e s¹d okrêgowy naruszy³ prawo procesowe.

- Umieszczenie kogoœ w zak³adzie psychiatrycznym na podstawie Kodeksu karnego jest bardzo daleko id¹c¹ ingerencj¹ w wolnoœæ osobist¹. Do jej orzeczenia - w odró¿nieniu od przymusowej internacji, stosowanej na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - s¹d nie musi ustaliæ, ¿e dana osoba z powodu choroby zagra¿a w³asnemu ¿yciu lub zdrowiu innych osób - podniós³ rzecznik.

Bodnar podkreœli³, ¿e zgodnie z prawem s¹d orzeka pobyt w zak³adzie psychiatrycznym sprawcy, wobec którego umorzono postêpowanie z uwagi na jego niepoczytalnoœæ, jeœli jest wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e pope³ni on ponownie czyn o znacznej spo³ecznej szkodliwoœci w zwi¹zku z chorob¹ psychiczn¹ lub upoœledzeniem umys³owym.

- Tymczasem s¹d w ogóle nie ustali³, aby czyn kobiety cechowa³ siê znaczn¹ spo³eczn¹ szkodliwoœci¹ - doda³. Wed³ug RPO s¹d ograniczy³ siê do stwierdzenia, ¿e wyczerpa³a ona znamiona zarzuconego jej wystêpku i poœrednio ustali³, ¿e stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci by³ wy¿szy ni¿ znikomy.

W ocenie rzecznika s¹d okrêgowy by³ zobowi¹zany zmieniæ rozstrzygniêcie z urzêdu.Wobec tego Bodnar wniós³, by SN uchyli³ decyzjê s¹du drugiej instancji i przekaza³ mu sprawê do ponownego rozpoznania celem z³agodzenia œrodka zabezpieczaj¹cego.Jednoczeœnie RPO z³o¿y³ do SN wniosek o wstrzymanie umieszczenia kobiety w zak³adzie do czasu rozpoznania kasacji.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17