Poland

Prawniczka kontra prawnik

Adobe Stock

Przez dwa lata prawniczka zleca³a ró¿nym osobom zabicie swojego by³ego mê¿a, bardzo znanego adwokata.

Za pod¿eganie do usi³owania morderstwa prawniczka, która pracowa³a m.in. jako sêdzia, us³ysza³a wyrok: 14 lat wiêzienia. Pierwszy raz morderstwo Henrika Olssona Lilji zamówi³a u dwóch siedemnastolatków. Potem zleci³a dwóm kryminalistom, w tym sprawcy napadu na bank, który zaatakowa³ adwokata we wrzeœniu 2019 r. na klatce schodowej. Kula z pistoletu trafi³a ofiarê w brzuch. Adwokatowi uda³o siê jednak uciec przestêpcy.

Wed³ug s¹du by³ to „planowany, nieprowokowany i bardzo brutalny czyn, który spowodowa³ gro¿¹ce ¿yciu rany oraz uszczerbek na fizycznym i psychicznym zdrowiu" adwokata. Pokrzywdzony opowiada³, ¿e prawniczka mia³a te¿ powierzyæ zabójstwo przestêpczej organizacji Hells Angels. Mówi³, ¿e zosta³ zaatakowany w domu. Wed³ug niego kobieta wykorzystywa³a swoje doœwiadczenia z pracy jako sêdzia, gdy nawi¹zywa³a kontakty z zabójcami.

W grudniu s¹d rejonowy uzna³ kobietê za winn¹ planowania i pod¿egania do prób zabójstwa. Jednoczeœni...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7