Poland

Prawie połowa Polaków popiera protesty przedsiębiorców

Zakopane

AFP

Wiêkszoœæ Polaków rozumie przes³anki sprzeciwu bran¿ buntuj¹cych siê przeciw zakazom dzia³alnoœci a 45 proc. wyra¿a pe³ne poparcie dla tych dzia³añ, w tym dla uruchamiania biznesów wbrew restrykcjom.

Jedynie 6 proc, Polaków twierdzi, ¿e bran¿e objête zakazem dzia³alnoœci nie s¹ us³ugami pierwszej potrzeby i jako takie powinny pozostaæ zamkniête do czasu opanowania pandemii- wynika ze styczniowego badania przeprowadzonego przez firmê PMR na reprezentatywnej próbie mieszkañców Polski. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich rozumie argumenty przedsiêbiorców walcz¹cych o odblokowanie swoich biznesów. Najwiêksza, 45 proc. grupa popiera w pe³ni ich dzia³ania, w tym akcjê uruchamiania dzia³alnoœci prowadzon¹ pod has³em #otwieraMy. (W³¹czy³y siê do niej dziesi¹tki firm, na czele z lokalami gastronomicznymi). Z kolei bran¿a fitness zapowiada, ¿e bez wzglêdu na decyzje rz¹du otworzy siê z pocz¹tkiem lutego.

Przes³anki tych protestów rozumie te¿ 37 proc. badanych, którzy nie popieraj¹ jednak sprzecznego z zakazami odmra¿ania dzia³alnoœci. Ich zdaniem przedsiêbiorcy powinni poczekaæ z otwarciami do czasu powstrzymania pandemii. Co ósmy Polak (12 proc.) nie ma zdecydowanej opinii w tej kwestii.

PMR zapyta³a te¿ o gotowoœæ powrotu do uruchamianych teraz biznesów; chêæ skorzystania z oferty placówek gastronomicznych na miejscu, mimo trwaj¹cego zakazu, deklaruje 31 proc. badanych. W przypadku si³owni czy centrum fitness takie deklaracje sk³ada 15 proc. Polaków.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7