Poland

Pracującym kobietom najlepiej jest w Islandii

Po raz kolejny Islandia otwiera ranking Women in Work Index, oceniaj¹cy sytuacjê kobiet na rynku pracy w krajach OECD. Polska jest na 11. miejscu.

Islandia, Szwecja i Nowa Zelandia maj¹ najbardziej przyjazne dla kobiet rynki pracy wœród krajów OECD – tak wynika z tegorocznego raportu Women in Work Index, który przygotowuje firma audytorsko-doradcza PwC. W tegorocznym zestawieniu wziêto pod uwagê dane z 2019 r. dotycz¹ce ró¿nic w wynagrodzeniu kobiet i mê¿czyzn (gender pay gap), aktywnoœci zawodowej i stopy bezrobocia wed³ug p³ci oraz liczby osób pracuj¹cych w pe³nym wymiarze godzin i na czêœæ etatu.

Polska w tym roku zajê³a 11. miejsce - co oznacza³oby spadek w porównaniu z zesz³orocznym rankingiem, gdy nasz kraj uplasowa³ siê na 8 pozycji. Jak jednak wyjaœnia PwC, po uzupe³nieniu danych dotycz¹cych gender pay gap za 2018 rok we wszystkich krajach OECD, okaza³o siê, ¿e w poprzedniej edycji indeksu nasz kraj powinien zajmowaæ 11. miejsce…

Podobnie jak wtedy, tak¿e teraz najlepiej wypadliœmy pod wzglêdem zatrudnienia na ca³y etat; w tej kategorii Polska zajê³a 4. miejsce, a ca³¹ pierwsz¹ trójkê te¿ tworz¹ kraje naszego regionu; Wêgry, S³owacja i Czechy. Mo¿na wi¹zaæ to z dziedzictwem PRL i s³abo rozwiniêtymi mo¿liwoœciami pracy na czêœæ etatu - co jednak z kolei obni¿a ogóln¹ aktywnoœæ zawodow¹ kobiet, która jest rekordowa w Szwecji (81 proc.).

Nasz kraj zaj¹³ wysok¹ pozycjê pod wzglêdem porównania zarobków kobiet i mê¿czyzn - w 2019 r. niewielka stosunkowo luka p³acowa zapewni³a nam 5. miejsce wœród krajów OECD.

Jak jednak zaznaczaj¹ eksperci PwC, tegoroczny ranking bazuje na danych pokazuj¹cych sytuacjê sprzed pandemii. - Tymczasem COVID-19 mia³ i nadal ma ogromny wp³yw na rynek pracy - przypomina Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC. Wed³ug OECD, szacunkowa roczna stopa bezrobocia w 2020 r. wzros³a o 1,7 punktu procentowego w przypadku kobiet, do 7,4 proc.

Football news:

Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like