Poland

Potrzebna większa pomoc dla firm. Ile zostało w kasie państwa?

Bloomberg

Wiele firm pozostanie zamkniêtych jeszcze przez wiele tygodni. Na ich wsparcie potrzeba dodatkowych pieniêdzy. Na razie pañstwo ma jeszcze rezerwy.

Kluby fitness, si³ownie i baseny maj¹ pozostaæ zamkniête do czasu, a¿ Polska wróci do ¿ó³tej strefy – wynika z planu przedstawionego w weekend przez premiera Mateusza Morawieckiego. Strefa ¿ó³ta zostanie og³oszona, gdy œrednia liczba (w ci¹gu siedmiu dni) osób zaka¿onych spadnie poni¿ej 9,4 tys. dziennie. Nie wiadomo jednak, kiedy siê to stanie. Obecnie œrednia liczba zaka¿eñ to ok. 20,5 tys.

Tak¿e bran¿a gastronomiczna czy bran¿a wydarzeñ mog¹ pozostaæ zamro¿one jeszcze przez wiele tygodni. Jeœli chodzi o restauracje, bêd¹ one mog³y normalnie dzia³aæ dopiero w strefie zielonej (czyli poni¿ej œrednio 3,8 tys. zaka¿eñ), w strefie ¿ó³tej mog¹ byæ czynne do godz. 21. Podobnie targi i konferencje mo¿na bêdzie organizowaæ tylko online a¿ do czasu, gdy bêdzie mo¿na mówiæ o zielonej strefie.

– Rzeczywiœcie wydaje siê, ¿e nawet przy pozytywnych trendach, jeœli chodzi o liczbê zaka¿eñ, czêœæ obostrzeñ przed³u¿y siê tak¿e na I kwarta³ przysz³ego roku – zauwa¿a £ukasz Koz³owski, g³ówny ekonomista Federacji Przedsiêbiorców Polskich. – A jeœli tak, to wsparcie dla przedsiêbiorstw w ramach dzia³añ antykryzysowych bêdzie musia³o siê zwiêkszyæ odpowiednio do potrzeb – dodaje Koz³owski.

Obecnie pula pomocy zarezerwowana dla firm dotkniêtych restrykcjami to ok. 10 mld z³. W ramach tej puli firmy z wybranych bran¿ maj¹ dostaæ zwolnienie ze sk³adek ZUS czy œwiadczenia postojowe za jeden miesi¹c. Jeœli „ma³y lockdown" potrwa dwa miesi¹ce lub d³u¿ej, potrzeba bêdzie wiêcej pieniêdzy. Ekonomiœci ING Banku zak³adaj¹, ¿e bêdzie to co najmniej 20 mld z³, a mo¿e nawet 40 mld z³. W porównaniu ze skal¹ pomocy z wiosennego lockdownu (w sumie to ok. 150 mld z³) nie s¹ to tak ogromne kwoty, ale i tak mo¿na zadaæ pytanie, czy w kasie pañstwa znajd¹ siê takie pieni¹dze.

– Wdaje siê, ¿e jest jeszcze pewna przestrzeñ do zwiêkszenia wydatków pomocowych, bior¹c pod uwagê niewykorzystane limity z Funduszu Przeciwdzia³ania Covid-19 czy bud¿etu pañstwa – ocenia £ukasz Koz³owski.

Fundusz Przeciwdzia³a Covid-19, który jest specjalnie powo³anym, pozabud¿etowym funduszem do finansowania wydatków na walkê ze skutkami pandemii, dosyæ szybko topnieje. Jak informuje „Rzeczpospolit¹" Kancelaria Premiera, dotychczas dysponentom funduszu przekazano 75 mld z³, a wiêc ok. 67 proc. ca³ej puli (czyli planowanych 112 mld z³). Trzy miesi¹ce temu wydatkowanie siêga³o 51 proc.

– Ale zosta³o jeszcze 37 mld z³ – analizuje Rafa³ Benecki, g³ówny ekonomista ING Banku Œl¹skiego. Bior¹c zaœ pod uwagê, ¿e z tego funduszu finansowane te¿ s¹ m.in. zwiêkszone wydatki s³u¿by zdrowia (w tym wydatki na testy czy dodatkowy sprzêt medyczny i ochronny w szpitalach), a tak¿e inwestycje samorz¹dów, dla samych firm mo¿e zostaæ ok. 20–25 mld z³.

– Jest jeszcze trochê miejsca w bud¿ecie centralnym – zauwa¿a te¿ Rafa³ Benecki. Po paŸdzierniku deficyt w bud¿ecie pañstwa wynosi³ 12 mld z³, a limit na ten rok to 109,3 mld z³. Do wykorzystania pozostaje wiêc prawie 100 mld z³. Nawet bior¹c pod uwagê, ¿e jakaœ czêœæ tych rezerw powinna zostaæ przesuniêta jako bufor bud¿etowego bezpieczeñstwa na przysz³y rok, to wci¹¿ do wykorzystania na pomoc dla firm pozostaje kilkadziesi¹t miliardów z³otych.

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick