Poland

Porcja godziwej rozrywki

Film powinien zaczynaæ siê od trzêsienia ziemi, potem zaœ napiêcie ma nieprzerwanie rosn¹æ" – powiedzia³ kiedyœ Alfred Hitchcock. Nie spodziewa³ siê pewnie, ¿e jego radê wezm¹ sobie do serca twórcy gier komputerowych. W „Marvel's Avengers" ju¿ na wstêpie dochodzi do wielkiej eksplozji, w wyniku której zniszczona zostaje znaczna czêœæ San Francisco. Za winnych nieszczêœcia uznani zostaj¹ Avengersi. Grupa rozpada siê i w³adzê w kraju przejmuje technokrata George Tarleton. W ci¹gu zaledwie kilku lat zamienia USA w pañstwo policyjne.

Gra fabularna „Marvel's Avengers" zaskakuje swoim zaanga¿owaniem w politykê. Akcja koncentruje siê wokó³ Kamali Khan, nastoletniej muzu³manki o pakistañskich korzeniach, która w dniu wybuchu odkry³a w sobie ponadnaturalne moce – potrafi rozci¹gaæ siê, jakby by³a z gumy. Oczywiœcie nie wykorzystuje ich do podkradania chipsów ze sklepowych pó³ek, tylko stara siê doprowadziæ do zjednoczenia superbohaterów i odbicia kraju z r¹k tyrana. G³ówny w¹tek fabularny zosta³ tak poprowadzony, ¿eby trzyma³ w napiêciu. Gorzej z misjami pobocznymi, które okazuj¹ siê boleœnie wtórne. Na szczêœcie nie trzeba ich wykonywaæ.

Sama rozgrywka nie jest skomplikowana, polega na eksplorowaniu lokacji, przekradaniu siê za plecami wrogów b¹dŸ toczeniu z nimi efektownych walk. Gracz kieruje Kamal¹ lub którymœ z superbohaterów, stosuj¹c wiele ró¿nych ciosów charakterystycznych dla danej postaci. Dziêki zdobytemu w ten sposób doœwiadczeniu opanowuje coraz nowsze sztuczki. W ...

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago