Poland

Poprawcie 500+ dla nauczycieli

Adobe Stock

Apelujê do rz¹du o przed³u¿enie programu bonów co najmniej o pó³ roku oraz objêcie nim rat leasingu i kredytów na sprzêt do zdalnego nauczania.

Rz¹dowy program bonów 500+ dla nauczycieli na zakup laptopów, monitorów, kamerek internetowych i innych urz¹dzeñ do nauki na odleg³oœæ to dobra idea. Powiedzia³bym nawet, ¿e genialna, gdyby nie trzy „za": program pojawi³ siê za póŸno, trwa za krótko i oferuje za ma³o, by naprawdê rozwi¹zaæ problem braku sprzêtu.

Po pierwsze, bud¿et na dop³aty jest spóŸniony o pó³ roku. Powinien zostaæ udostêpniony nie jesieni¹, ale ju¿ w po³owie marca, tu¿ po og³oszeniu pierwszego lockdownu i zamkniêcia  szkó³. Tarcze ze wsparciem dla firm ruszy³y przecie¿ bardzo szybko.

Wtedy równie szybko okaza³o siê te¿, ¿e ani szko³y, ani nauczyciele nie s¹ w ogóle przygotowani do zdalnego nauczania. Na smartfonie lekcjê trudno poprowadziæ, jeszcze trudniej sprawdziæ prace uczniów. Konieczny jest komputer. W rodzinach nauczycielskich dodatkowego wydatku nie da siê unikn¹æ, gdy w kolejce do notebooka ustawiaj¹ siê ¿ona i m¹¿ oraz ich dzieci.

Po drugie, program 500+ dla pedagogów nie doœæ, ¿e spóŸniony, to jeszcze jest zbyt krótki. Termin sk³adania wniosków up³ywa ju¿ 7 grudnia. Trzeba do³¹czyæ doñ dowód zakupu, ale jak kupiæ laptopa, gdy trwa run na ten sprzêt i wzmo¿one zakupy ze strony pedagogów i zdalnie pracuj¹cych rodziców uczniów na zdalnym nauczaniu ogo³oci³y magazyny z komputerów? Nauczyciele skar¿¹ siê na forach, ¿e ceny posz³y w górê. Eksperci mówi¹ o 10–15-proc. zwy¿ce i szacuj¹, ¿e na rynku brakuje a¿ 100 tys. notebooków. Nawet najzdolniejszy nauczyciel, który umie wyczarowaæ geniusza z najwiêkszego klasowego g³¹ba, nie wyczaruje laptopa, którego w sklepie nie ma.

Tym bardziej go nie kupi, gdy brak mu pieniêdzy. Nawet niezbyt drogi laptop kosztuje dziœ 1700–1800 z³, czyli ponad po³owê miesiêcznej pensji pocz¹tkuj¹cego nauczyciela. 500 z³ dofinansowania nie rozwi¹zuje problemu. Jest jednak na to sposób. Finansowy ciê¿ar pomóg³by roz³o¿yæ w czasie leasing konsumencki albo kredyt. Wystarczy³oby, by bony mo¿na by³o przeznaczyæ na pokrycie wk³adu w³asnego lub kilku pierwszych rat. Firmy leasingowe i banki z pewnoœci¹ szybko stworz¹ ofertê skrojon¹ dla pedagogów, jeœli rz¹d da im szansê, modyfikuj¹c program bonów.

Oczywiste jest te¿, ¿e program nale¿y przed³u¿yæ przynajmniej do koñca roku szkolnego. Dostawcom sprzêtu komputerowego trzeba daæ czas na zaspokojenie dodatkowego popytu. Wprawdzie rz¹d zak³ada, ¿e szko³a w formie stacjonarnej ruszy w drugiej po³owie stycznia, ale nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e uda siê unikn¹æ trzeciej fali pandemii Covid-19 i zdalne nauczanie jednak nie wróci.

Program bonów wymaga wiêc pilnych modyfikacji. Bez tego nie spe³ni za³o¿eñ i oka¿e siê g³ównie PR-owsk¹ zagrywk¹. A i to niezbyt udan¹, skoro wsparcie by³o za ma³e, przysz³o za póŸno i trwa³o za krótko.

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick