Poland

Ponad 15 tys. nowych zakażeń, najwięcej od 96 dni

wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ujawni³, ¿e w codziennym komunikacie resort poinformuje dziœ o 15 698 nowych przypadkach zaka¿enia koronawirusem.

Wiceminister by³ w radiowej Jedynce pytany o najnowsze dane dotycz¹ce koronawirusa SARS-CoV-2. Waldemar Kraska przekaza³, ¿e w ci¹gu ostatniej doby w kraju testy wykaza³y zaka¿enie u kolejnych 15 698 ludzi, a 309 osób zaka¿onych zmar³o.

Czytaj tak¿e:
Niedzielski: Wœród lekarzy nie widaæ trzeciej fali. Wp³yw szczepieñ

Dobowa liczba przypadków jest o 97,78 proc. wy¿sza ni¿ dzieñ wczeœniej i o 29,2 proc. wy¿sza ni¿ w poprzedni¹ œrodê.

Ostatni raz wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu doby odnotowano w Polsce 27 listopada, czyli 96 dni temu.

Z kolei dobowa liczba zgonów jest o 63 (16,9 proc.) ni¿sza ni¿ przed tygodniem.

Komentuj¹c dane Waldemar Kraska powiedzia³, ¿e niepokoj¹ce jest, ¿e coraz wiêcej osób zaka¿onych koronawirusem trafia do szpitali. - Mamy zajêtych ponad 15,5 tys. tzw. ³ó¿ek covidowych - przekaza³.

Czytaj tak¿e:
Epidemiolog: W Rosji trwa pierwsza fala epidemii koronawirusa

Wzrost liczby pacjentów wymagaj¹cych respiratorów, zdaniem wiceministra, jest dowodem na to, ¿e "zaczêliœmy leczyæ siê na koronawirusa na w³asn¹ rêkê". - Z informacji, które mam ze szpitali covidowych lekarze mówi¹, ¿e pacjenci trafiaj¹ ju¿ w bardzo powa¿nym stanie, czyli w sytuacji, kiedy nie ma ju¿ innego wyjœcia - mówi³.

Football news:

Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless
While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling
UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week