Poland

Południowa obwodnica Warszawy na ukończeniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowa³a o zaawansowanych pracach na po³udniowej obwodnicy Warszawy, bêd¹cej czêœci¹ drogi S2. Pod koniec roku kierowcy bêd¹ mogli zacz¹æ korzystaæ z fragmentu od wêz³a Lubelska do Przyczó³kowa.

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z³o¿ono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie dla wawerskiego odcinka, pomiêdzy wêz³ami Wa³ Miedzeszyñski i Lubelska – poinformowa³a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ponadto oczekiwana jest decyzja o w³¹czeniu do u¿ytkowania dla wêz³ów na skrzy¿owaniu z ul. Przyczó³kow¹ i Wale Miedzeszyñskim oraz procedowane s¹ odbiory na budowanym moœcie przez Wis³ê.

Wszystkie prace na Po³udniowej Obwodnicy Warszawy (POW) maj¹ zostaæ ukoñczone w okresie 6-7 miesiêcy. NajpóŸniej do u¿ytkowania zostanie oddany tunel przebiegaj¹cy pod Ursynowem. Dyrekcja przewiduje zakoñczenie prac na tym odcinku w II kwartale przysz³ego roku. Pozosta³e fragmenty (na terenie Warwa, Wilanowa oraz Ursynowa – bez tunelu), maj¹ zostaæ oddane do koñca 2020 roku. Na przeprawie przez Wis³ê (ok. 1,5 km) prace s¹ ukoñczone w 93 proc. Obecnie roboty skoncentrowane s¹ na czêœci nurtowej mostu i dwóch k³adkach pieszo-rowerowych. Ponadto na wszystkich czêœciach mostu u³o¿ona zosta³a nawierzchnia bitumiczna, trwa monta¿ barier energoch³onnych i balustrad ochronnych, dobiega koñca równie¿ budowa chodników i ich wyposa¿enia oraz instalowane jest oœwietlenie.

Na pozosta³ych odcinkach POW prace zosta³y ukoñczone albo s¹ na ukoñczeniu. Przyk³ad mo¿e stanowiæ budowa dwóch k³adek rowerowych po stronie Wilanowa czy prace zabezpieczaj¹ce i wykoñczeniowe na wêŸle Patriotów. £¹czny koszt budowy obwodnicy Warszawy, w ci¹gu drogi S2, to ok. 4,6 mld z³, z czego prawie 1,7 mld z³ pochodzi z bud¿etu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.

Football news:

Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto