Poland

Polskie miasta chętnie wybierane przez inwestorów

Dodatki Specjalne

materia³y prasowe

Warszawa, Kraków, Wroc³aw, Poznañ i Gdañsk to miasta o najwiêkszym potencjale inwestycyjnym – wynika z badañ Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint. Do najchêtniej wybieranych przez przedsiêbiorców nale¿y stolica. Po piêtach najwiêkszym aglomeracjom depcz¹ ju¿ mniejsze miasta.

Polska ma wiele walorów, które zachêcaj¹ potencjalnych inwestorów. To m.in. konkurencyjne koszty zatrudnienia pracowników, wykwalifikowana kadra. Niew¹tpliw¹ zalet¹ jest tak¿e po³o¿enie kraju.

– Pod koniec roku 2020 co czwarty szef planuj¹cy nowe inwestycje regionalne jako kierunek rozwoju wskazywa³ Warszawê. Szacuje siê, ¿e w Warszawie dzia³a ok. 16 tys. przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych powy¿ej dziesiêciu osób, reprezentuj¹cych wszystkie sektory gospodarki. Wed³ug przedsiêbiorców, którzy zadeklarowali inwestycje w rozwój geograficzny firmy, jest kilka aspektów œwiadcz¹cych o du¿ym potencjale stolicy. To dostêpnoœæ wykwalifikowanych pracowników, doskona³a infrastruktura, a tak¿e nasycenie rynku firmami o konkurencyjnym profilu – mówi Adam Nowosielski, konsultant Antal. Respondenci jako atut wskazali tak¿e dostêp do lotniska.

Wœród bran¿, które nale¿y oceniæ jako najprê¿niej rozwijaj¹ce siê w Warszawie, na pierwszym miejscu plasuje siê sektor IT. Dalej wymieniane s¹ sektory: SSC/BPO, HR, administracja i kadry.

Inwestorzy doceniaj¹ te¿ Kraków. W 770-tysiêcznym mieœcie jest obecnie ok. 135 tys. studentów na 21 uczelniach wy¿szych. – Bazuj¹c na tym kapitale edukacyjnym, inwestorzy mog¹ tworzyæ nowe firmy. Kraków nadal pozostaje liderem pod wzglêdem zatrudnienia w sektorze SSC/BPO, ale równie¿ le¿y w czo³ówce zainteresowania centrów badawczo-rozwojowych (R&D) przemys³u produkcyjnego – mówi.

Wroc³aw z kolei promuje siê jako „startupowa potêga" i „Dolina Krzemowa". Region przyci¹ga liderów w bran¿ach IT, Finanse, Automotive, Appliance, SSC, poniewa¿ mog¹ oni liczyæ na pozyskanie kompetentnych specjalistów oraz solidne zaplecze akademickie. – W tym przypadku inwestorzy doceniaj¹ bliskoœæ granicy niemieckiej i czeskiej – dodaje ekspert.

Z badañ Antal wynika, ¿e mniejsze miasta tak¿e maj¹ spory potencja³. – Lublin, Szczecin, Rzeszów, Opole cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród pracodawców, m.in. ze wzglêdu na mniejsze nasycenie rynku, ni¿sze koszty pracy, a tak¿e poziom wsparcia nowych inwestycji oferowany przez lokalne jednostki administracyjne – mówi Adam Nowosielski.

Zdaniem Marka Sienkiewicza, partnera associate w dziale doradztwa podatkowego Deloitte w Polsce brakuje dobrych terenów inwestycyjnych, zw³aszcza pod du¿e wielkopowierzchniowe projekty. Ponadto inwestycje produkcyjne czêsto nie s¹ w stanie wygraæ konkurencji o atrakcyjne dzia³ki z du¿ymi centrami logistycznymi.

– Polska Strefa Inwestycji, oferuj¹c ³atwiejszy i szybszy w porównaniu ze „starymi" SSE sposób pozyskania wsparcia, równie¿ dla projektów polegaj¹cych na rozbudowie ju¿ istniej¹cych zak³adów, na pewno jest jednym ze sposobów na rozwi¹zanie tego problemu. Z drugiej strony, wielu naszych klientów, nie mog¹c dalej rozwijaæ siê w istniej¹cej lokalizacji, wybiera mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci w dwóch oddalonych w niewielkiej odleg³oœci miejscach. Elastycznoœæ regu³ PSI jest zatem bardzo istotna, bo w takiej sytuacji inwestorzy nadal mog¹ liczyæ na wsparcie ca³oœci inwestycji, a nie tylko tej czêœci w nowej lokalizacji – mówi Sienkiewicz. Wed³ug dr Krzysztofa G³uca z Katedry Administracji Publicznej, dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, by zmieniæ obraz inwestycyjny naszego kraju nale¿a³oby stopniowo „uwalniaæ" atrakcyjne dzia³ki, które obecnie s¹ zlokalizowane na obszarach zmarginalizowanych komunikacyjnie.

– Kolejna kwestia zwi¹zana jest ze s³abym uzbrojeniem potencjalnych gruntów inwestycyjnych i wydaje siê, ¿e bez istotnego programu wsparcia ze œrodków publicznych (zapewne unijnych) trudno bêdzie pokonaæ tê barierê w szybkim czasie. Na poziomie gminnym konieczne jest przyspieszenie procedur ustalania planów zagospodarowania przestrzennego, co rozwi¹za³oby wiele problemów formalnych i z pewnoœci¹ u³atwi³o pozyskiwanie inwestorów. Dzisiaj praktycznie ka¿da dzia³ka przeznaczona pod inwestycje mo¿e byæ wykorzystana zgodnie z regu³ami dawnych SSE. Co wiêcej, s¹ one przewag¹ konkurencyjn¹ gmin, które zabiegaj¹ o nowych inwestorów, a do tego czasu zlokalizowane by³y poza obszarami SSE. Je¿eli nast¹pi³oby wsparcie rz¹dowe w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych, to wiele wskazuje, ¿e mo¿liwy by³by do uzyskania efekt synergii wysi³ków ambitnych i myœl¹cych dalekosiê¿nie wspólnot lokalnych z przemyœlan¹ polityk¹ inwestycyjn¹ prowadzon¹ na szczeblu centralnym. Zatem – czy mamy atrakcyjne tereny inwestycyjne? Jestem przekonany, ¿e mo¿emy mieæ ich sporo – mówi dr G³uc.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again