Poland

Polskie hotele i restauracje pogrążone w długach

Hotel

Adobe Stock

Rosn¹ d³ugi unieruchomionych hoteli i restauracji. O jedn¹ trzeci¹ do niemal 280 mln z³ wzros³o niesp³acone zad³u¿enie ca³ego segmentu HoReCa obejmuj¹cego zarówno obiekty hotelowe, jak i firmy cateringowe i restauracje – poda³ w pi¹tek Krajowy Rejestr D³ugów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD).

W najgorszej sytuacji s¹ ma³e firmy i osoby prowadz¹ce jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcza, które jeszcze przed pojawieniem siê koronawirusa mia³y problemy finansowe, a które pandemia mocno pog³êbi³a. Tylko w jej czasie wartoœæ niesp³aconych zobowi¹zañ w rejestrach KRD pog³êbi³a siê o przesz³o 58,4 mln z³.

- W grudniu firmy gastronomiczne mog³y liczyæ chocia¿by na œwi¹teczne zamówienia. Jednak pocz¹tek nowego roku nie przyniós³ wiêkszej poprawy. Ferie w³aœnie siê skoñczy³y, wiêc hotele i pensjonaty straci³y szansê na zarobek – stwierdza Adam £¹cki, prezes KRD. Ostrzega, ¿e przynajmniej czêœæ obostrzeñ mo¿e jeszcze obowi¹zywaæ przez d³u¿szy czas.

Firmy hotelarskie i gastronomiczne musz¹ oddaæ 102 mln z³ bankom, a 73 mln firmom windykacyjnym funduszom sekurytyzacyjnym. Ok. 15,5 mln z³ maj¹ do odzyskania dostawcy z bran¿y spo¿ywczej, 12,6 mln z³ – firmy leasingowe. Œrednia kwota zad³u¿enia zg³oszona do KRD wzros³a z 20 tys. z³ do 27 tys. z³. £¹czna liczba zobowi¹zañ bran¿y zwiêkszy³a siê w ubieg³ym roku o blisko jedn¹ dziesi¹t¹.

Tymczasem niektóre firmy – w³aœnie z uwagi na pandemiê – zdo³a³y nawet poprawiæ wyniki dzia³alnoœci. Tak jest z niektórymi segmentami cateringu: okazuje siê, ¿e w 2020 r. liczba zamówionych paczek z cateringiem dietetycznym (tzw. dieta pude³kowa) zwiêkszy³a siê rok do roku o 30 proc. do blisko 100 tys. - W miarê wzrostu popularnoœci diety pude³kowej czy cateringu dietetycznego czêœæ firm z obs³ugi eventów i uroczystoœci przerzuci³a siê na ten model dostarczania posi³ków. Podobnie przedsiêbiorstwa, które zaopatrywa³y biura – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Jednak bran¿a HoReCa jako ca³oœæ znajduje siê w op³akanej sytuacji. Zw³aszcza hotele: w 92 proc. hoteli lutowe rezerwacje nie przekraczaj¹ jednej dziesi¹tej oferowanych miejsc. Prawie po³owa nie ma ¿adnych zg³oszeñ. Podobnie ma byæ w marcu. Z badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego wynika, ¿e 84 proc. ankietowanych hoteli ma lub bêdzie mia³o w najbli¿szym czasie trudnoœci z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej. 84 proc. hoteli nie przewiduje zysku z dzia³alnoœci operacyjnej wczeœniej ni¿ na koniec przysz³ego roku.

W ocenie hotelarzy, ubieg³y rok by³ dla bran¿y najgorszym w ostatnim æwieræwieczu. Ponad po³owa (55 proc.) hoteli odnotowa³a œredni¹ frekwencjê na poziomie poni¿ej 30 proc., a wiêc poni¿ej progu rentownoœci. Tylko jedna pi¹ta mia³a ob³o¿enie powy¿ej 40 proc. Przesz³o po³owa odnotowa³a spadek liczby sprzedanych noclegów o wiêcej ni¿ 50 proc. W dodatku sytuacja stale siê pogarsza.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned