Poland

Polskie firmy stawiają na wodór. Duże inwestycje

W przyszym roku Orlen chce uruchomi w biorafinerii w Trzebini instalacje, dziki ktrym bdzie powstawa wodr nadajcy si do zasilania pojazdw mechanicznych

materiay prasowe

Zapowiadane wsparcie dla projektw zeroemisyjnego paliwa powinno si przyczyni nie tylko do intensyfikacji bada nad technologiami jego wytwarzania, ale i do rozpoczcia masowej produkcji oraz skokowego wzrostu popytu.

W ostatnich miesicach Komisja Europejska mocno postawia na rozwj brany wodorowej, co uwidocznia m.in. w opublikowanej strategii dotyczcej tego paliwa. W przyjtym dokumencie zaoono, e do 2050 r. na rozwj zielonego wodoru wytwarzanego z wykorzystaniem odnawialnych rde energii ma by przeznaczona kwota z przedziau 180470 mld euro, a na niskoemisyjny wodr produkowany z paliw kopalnych 318 mld euro. Zaoono te, e ju od 2030 r. wodr z odnawialnych rde bdzie wykorzystywany na szerok skal. Na rozwj tego typu technologii stawiaj te polskie spki.

Paliwo do pojazdw

I tak Lotos podpisa m.in. list intencyjny dotyczcy wsppracy intensyfikujcej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym z Toyota Motor Poland. Zainicjowa te wspprac z PKP Energetyka przy realizacji przedsiwzi zmierzajcych do wykorzystania wodoru w transporcie, zwaszcza kolejowym. Ponadto jest w trakcie realizacji projektu Pure H2, ktrego celem jest budowa instalacji do produkcji wodoru o czystoci 99,999 proc. Jeli chodzi o zaawansowanie tej wartej 10 mln euro inwestycji, to obecnie trwaj postpowania wyboru kontrahenta. Rwnolegle Grupa Lotos przygotowuje kolejne projekty oraz skada wnioski o ich dofinansowanie w ramach konkursw, zarwno krajowych, jak i unijnych mwi Pawe Majewski, prezes Lotosu.

Wodr na wasne potrzeby wytwarza ju Orlen. Koncern deklaruje, e bdzie sukcesywnie zwiksza produkcj dziki licznym inwestycjom, z ktrych cz zostanie zrealizowana ju w 2021 r. Co waniejsze, produkowane paliwo bdzie jakoci niezbdnej do napdu samochodw. Do koca sierpnia Orlen chce ogosi przetarg na realizacj inwestycji na terenie zakadu Anwil we Wocawku. Powstanie tam hub wodorowy, ktrego moce produkcyjne szacujemy na 600 kg doczyszczonego wodoru na godzin. Zostanie tam stworzony peen kompleks wodorowy obejmujcy ukad doczyszczajcy, infrastruktur magazynow, logistyczn, a przede wszystkim stacj tankowania podaje biuro prasowe Orlenu. Strategiczna dla caej grupy jest te inwestycja realizowana w biorafinerii w Trzebini. W przyszym roku w ramach instalacji do produkcji glikolu zostanie tam uruchomiona technologia do doczyszczania wodoru.

Nowe rozwizania

Niedawno z programem wodorowym ruszya grupa PGNiG. Skada si na niego kilka projektw. W 2021 r. chcemy uruchomi stacj tankowania pojazdw wodorem. W 2022 r. rozpoczniemy wasn produkcj wodoru, a w 2023 r. planujemy zakoczy testy przesyu gazu w dowiadczalnej sieci gazowej w Odolanowie zapewnia biuro prasowe PGNiG. Dodaje, e budet przyjtego programu zakada wydatki na poziomie 31 mln z w cigu piciu lat. S to rodki wasne PGNiG, ktre spka zamierza uzupeni dofinansowaniem zewntrznym.

JSW jest w trakcie dialogu technicznego z dostawcami technologii pozyskiwania wodoru z gazu koksowniczego. Ponadto opracowaa ju wewntrzne analizy i studium wykonalnoci dla tego projektu. Wkrtce powinien on przej w faz realizacji, ktr poprzedzi ogoszenie postpowania przetargowego. Projekt dotyczy pozyskiwania wodoru z gazu koksowniczego o wysokiej czystoci z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych. Planowana data zakoczenia projektu jest zalena od uzyskania zgd korporacyjnych wstpnie zakada si koniec 2022 r. informuje Sawomir Starzyski, rzecznik JSW. Planowane nakady bd wynosi od kilkudziesiciu do kilkuset milionw zotych w zalenoci od ostatecznej skali projektu.

Tauron pod koniec 2019 r. zakoczy realizacj projektu badawczo-rozwojowego CO2-SNG. W jego ramach zaprojektowano i wykonano instalacj pilotaow na terenie Elektrowni aziska przeznaczon do produkcji wodoru w procesie elektrolizy oraz jego przetwarzania w syntetyczny gaz ziemny. Obecnie trwaj prace rozwojowe zmierzajce do pozyskania finansowania zewntrznego na podobny projekt, ale ju o charakterze biznesowym.

W technologie wodorowe inwestuje firma Biomass Energy Project. Kontynuujemy prace w zakresie sorbentw biowglowych wodoru, jak rwnie projekty zwizane z komercyjnym zastosowaniem wodoru do zasilania pojazdw z napdem elektrycznym. Wanym elementem naszych prac jest fakt, e opracowujemy wasne rozwizania konstrukcyjne i techniczne, a take nawizujemy wspprac z innymi podmiotami w Polsce i za granic mwi Jerzy Droniewski, prezes BEP. Spka stara si te o dofinansowanie budowy centrum badawczo-rozwojowego.

Football news:

Goretzka due to back problems will miss the match with Borussia in the German super Cup
Zinchenko will miss at least three weeks due to injury
Bayern want to buy Kramaric. He scored a double against Munich last week
Benfica coach on Dias' departure: We are only financially weaker than the city. He is leaving a bigger club
Milan and Ajax want to sign Atalanta defender Gemiti
Manchester United wanted to rent Chiesa. Fiorentina denied
Kuizans will sign a 4-year contract with Leeds. Bayern will be able to return the midfielder within two years