Poland

Polski biznes przed nowym sprawdzianem z odporności

Warszawa

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Chocia¿ ponad po³owa przedsiêbiorstw zakoñczy³a ubieg³y rok spadkiem przychodów, to 63 proc. firm pozytywnie albo neutralnie ocenia swoj¹ obecn¹ sytuacjê. Prób¹ mo¿e byæ dla nich 2021 r.

Prawdziw¹ prób¹ dla polskich firm bêdzie rok 2021 – przewiduj¹ eksperci firmy EY w swoim raporcie „Rok z Covid-19 oczami polskich przedsiêbiorców", który „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza. Raport jest wynikiem badania, które na zlecenie EY zrealizowa³ w styczniu tego roku IBRiS na próbie 500 przedsiêbiorstw z ró¿nych bran¿.

Czytaj tak¿e: Handel s³aby jak wiosn¹. Lockdown dobija sklepy

Wiêkszoœæ z nich poradzi³a sobie z kryzysem wywo³anym przez wybuch pandemii Covid-19, który najmocniej dotkn¹³ mikrofirmy – ponad po³owa z nich jest teraz w z³ej kondycji. Najtrudniej jest tym dzia³aj¹cym w us³ugach. To w us³ugach przedsiêbiorcy najczêœciej (45 proc.) oceniaj¹ swoj¹ obecn¹ sytuacjê jako raczej, albo bardzo, z³¹ w porównaniu ze stanem sprzed pandemii. W bran¿y hotelarskiej i gastronomicznej mówi tak a¿ 95 proc. badanych.

Lokomotywa eksportu

Wœród ogó³u firm o pogorszeniu sytuacji mówi 36 proc. badanych. Œredni¹ podwy¿szaj¹ przedsiêbiorstwa produkcyjne i budowlane, wœród których niemal czterech na dziesiêciu dobrze ocenia swoj¹ kondycjê, a tylko co czwarty notuje jej pogorszenie. – Wyniki badañ przedsiêbiorstw potwierdzaj¹, ¿e o ile niemal wszystkie bran¿e dotkliwie odczu³y skutki zamro¿enia gospodarki wiosn¹ 2020 r., o tyle w kolejnych miesi¹cach sytuacja w poszczególnych sektorach wygl¹da³a ju¿ bardzo ró¿nie – komentuje wyniki badania Marek Rozkrut, partner, g³ówny ekonomista i szef Zespo³u Analiz Ekonomicznych EY Polska.

Podczas gdy silny spadek przychodów odnotowano w wielu przedsiêbiorstwach us³ugowych, to przemys³ odrobi³ straty i powróci³ do dawnego trendu. W du¿ej mierze dziêki eksportowi. – To w³aœnie niedoceniany czêsto eksport po raz kolejny okazuje siê byæ g³ównym motorem wzrostu polskiej gospodarki. W ostatniej dekadzie odpowiada³ on za prawie dwie trzecie wzrostu PKB w Polsce – podkreœla g³ówny ekonomista EY.

Ten trend powinien siê utrzymaæ, bo w najbli¿szym czasie bêdziemy te¿ korzystaæ z o¿ywienia w USA i w Chinach. – Znaczna czêœæ naszego eksportu trafia w³aœnie na te rynki, choæ czêsto odbywa siê to za poœrednictwem innych krajów, w szczególnoœci Niemiec – zaznacza Rozkrut.

Na nasilone przez kryzys pandemii rozwarstwienie miêdzy bran¿ami, a tak¿e wewn¹trz samych bran¿, zwraca te¿ uwagê Piotr Soroczyñski, g³ówny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Wed³ug niego przemys³, w którym jest sporo œrednich i du¿ych firm, zyska³ w czasie pandemii na bliskoœci odbiorców w Zachodniej Europie. Dziêki temu mo¿emy realizowaæ zamówienia szybciej i czêœciej. Nic dziwnego, ¿e to w produkcji i w budownictwie firmy najczêœciej (39 proc.) planuj¹ w tym roku inwestycje.

Jak przypomina Soroczyñski, w us³ugach – najmocniej dotkniêtych przez obostrzenia sanitarne – dzia³a z kolei du¿o mikro- i ma³ych firm, którym (m.in. ze wzglêdu na formê zatrudnienia pracowników) czêsto trudno by³o skorzystaæ z tarczy finansowej PFR. Z raportu EY wynika, ¿e by³ to najbardziej popularny instrument wsparcia podczas pandemii – siêgnê³o po niego 44 proc. firm, podczas gdy 43 proc. badanych skorzysta³o ze zwolnienia ze sk³adek ZUS.

Nadzieja na wzrost

Rz¹dowe wsparcie, nakierowane przede wszystkim na utrzymanie zatrudnienia, przynios³o efekty. Tylko co czwarta firma zmniejszy³a w zesz³ym roku zatrudnienie, chocia¿ niemal co druga firma ma problemy ze zmniejszeniem liczby klientów, ponad po³owa badanych zakoñczy³a ubieg³y rok ze spadkiem sprzeda¿y (w 17 proc. przekroczy³ on 50 proc.). U prawie 30 proc. badanych pandemia wywo³a³a problemy z p³ynnoœci¹ finansow¹ – g³ównie w wyniku zatorów p³atniczych. A ponad jedna czwarta mówi o wzroœcie zad³u¿enia.

Jak przewiduje Marek Rozkrut, o ile rok 2020 by³ bardzo trudny dla polskich przedsiêbiorców, o tyle wielu z nich negatywne skutki pandemii mo¿e odczuæ dopiero w bie¿¹cym roku. Dotyczy to zw³aszcza przedsiêbiorstw i bran¿, które by³y silnie wspierane programami rz¹dowymi i korzysta³y z oszczêdnoœci, a które nie mog¹ funkcjonowaæ tak na d³u¿sz¹ metê. – Czêœæ z tych firm upadnie, ale jest du¿a szansa, ¿e zbiegnie siê to w czasie z silniejszym o¿ywieniem w polskiej gospodarce, co pozwoli ograniczyæ negatywne skutki dla rynku pracy – uspokaja Rozkrut.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section