Poland

Polska sztuczna inteligencja wykryje raka piersi

Ailis, medyczna spó³ka z Krakowa, stworzy³a nowatorskie rozwi¹zanie, które ma usprawniæ wczesne diagnozowanie zmian nowotworowych oraz szacowanie ryzyka zachorowania u kobiet.

Wykorzystuje ono sieci neuronowe sztucznej inteligencji (AI), rozwi¹zania telemedyczne i tzw. POD (parametryczne obrazowanie dynamiczne). Jak zapowiadaj¹ twórcy, innowacyjna technologia to prze³om w obszarze diagnostyki, zw³aszcza w przypadku tzw. gêstych piersi, czyli tych o gruczo³owej budowie, charakterystycznych dla m³odych kobiet oraz Azjatek.

System monitoringu Ailis porównuje standaryzowane wyniki badañ kobiety w czasie i wykrywa nawet najmniejsze anomalie przy wykorzystaniu algorytmów AI. Dziêki temu mo¿liwe jest uzyskanie precyzyjnego wyniku na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Ponadto na podstawie analizy struktury piersi oraz wywiadu rodzinnego sieci neuronowe rozpoznaj¹ ryzyko wyst¹pienia choroby w przysz³oœci. Badanie z wykorzystaniem polskiego urz¹dzenia jest bezdotykowe i bezbolesne. Trwa ledwie 4 minuty, a wynik dostêpny jest w przeznaczonej do tego aplikacji ju¿ po 10 minutach. Dla porównania czas trwania standardowego badania to ok. 30 minut, a procedura diagnostyczna mo¿e zaj¹æ kilka miesiêcy.

Za startupem kryj¹ siê specjaliœci genewskiego oœrodka CERN, naukowcy Politechniki Gdañskiej i Instytutu Fizyki J¹drowej oraz onkolodzy z Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. Ailis kieruje Micha³ Matuszewski (na zdj.), który ju¿ planuje zwiêkszyæ zespó³ badawczy do 60 osób i przeprowadzenie badañ klinicznych. Projekt otrzyma³ m.in. na te cele niemal 5 mln z³ dofinansowania NCBR.

Wed³ug WHO rak piersi jest najczêœciej wystêpuj¹cym nowotworem z³oœliwym na œwiecie – w ub.r. wykryto go u 2,3 mln kobiet. Leczony w pocz¹tkowej fazie mo¿e byæ ca³kowicie wyleczalny, lecz w przypadku rozwoju guza do IV stadium wskaŸnik prze¿ycia spada do ledwie 22 proc.

Football news:

Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out