Poland

Polska firma bliżej produkcji szczepionki przeciwko Covid-19

Umowa z amerykañskim producentem szczepionek to pierwszy krok w kierunku potencjalnego kontraktu na wytwarzanie preparatu na skalê komercyjn¹.

Mabion, polska firma biotechnologiczna, zawar³ z amerykañskim Novavaksem umowê na transfer technologii i próby techniczne dotycz¹ce produkcji antygenu kandydata na szczepionkê na Covid-19. Wywo³a³o to euforiê inwestorów gie³dowych. W œrodê akcje Mabionu notowane na warszawskiej gie³dzie poszybowa³y w górê o prawie 90 proc.

Umowa z Novavaksem dotyczy produkcji serii technicznej substancji czynnej (antygenu do NVX-CoV2373), która jest g³ównym sk³adnikiem szczepionki przeciw Covid-19 amerykañskiej firmy. Jeœli testy zakoñcz¹ siê pomyœlnie, Mabion bêdzie móg³ siê w³¹czyæ w ³añcuch produkcyjny Novavaksu i wytwarzaæ substancjê czynn¹ szczepionki. Po zakoñczeniu testów i uzyskaniu przez Amerykanów zezwoleñ na dopuszczenie szczepionek do u¿ytku Mabion i Novavax przejd¹ do etapu rozmów w sprawie umów i potencjalnych zamówieñ na produkcjê na skalê komercyjn¹.

Amerykanie nie zakoñczyli jeszcze wszystkich testów swojej szczepionki. Wyniki s¹ jednak bardzo obiecuj¹ce, bo wskazuj¹ na 90 proc. skutecznoœci.

Preparat Novavaksu bazuje na tradycyjnej technologii, nie jest zatem oparty na technologii mRNA jak szczepionki od Pfizera czy Moderny, dziêki czemu powoduje mniej efektów ubocznych. – Nasz zespó³ ekspertów i infrastruktura produkcyjna s¹ gotowe, by rozpocz¹æ prace nad optymalizacj¹ i zwiêkszeniem skali produkcji kandydata na szczepionkê firmy Novavax. Cieszymy siê z mo¿liwoœci bliskiej wspó³pracy z Novavaksem, która – po zakoñczeniu transferu technologii i przeprowadzeniu z sukcesem produkcji serii technicznej i testowej – mo¿e otworzyæ drogê do produkcji szczepionki na skalê komercyjn¹ – wyjaœnia Dirk Kreder, prezes Mabionu.

Choæ zarz¹d Mabionu podkreœla, ¿e na obecnym etapie jest za wczeœnie na okreœlenie skali wspó³pracy z Novavaksem oraz zakresu prac, które ostatecznie bêd¹ realizowane, analitycy nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e jest to ogromna szansa dla spó³ki.

– Mabion ma silne kompetencje w produkcji bia³ek rekombinowanych, certyfikacje zak³adu produkcyjnego w standardzie GMP od EMA i GIF, zaœ technologia szczepienia oferowanego przez Novavax mo¿e górowaæ nad obecnie oferowanymi typami szczepionek (skutecznoœæ prewencji zaka¿ania, warunki przechowywania preparatu). Z tego powodu liczba zamówieñ dla Novavaksu z rynku globalnego systematycznie wzrasta – wskazuje Katarzyna Kosiorek, analityk Trigon DM.

Jej zdaniem kluczem do oceny potencja³u wspó³pracy bêdzie oczywiœcie rejestracja i dopuszczenie preparatu Novavaksu do sprzeda¿y (projekt jest na etapie III fazy badañ klinicznych), oszacowanie zdolnoœci produkcyjnych Mabionu oraz ujawnienie finansowych szczegó³ów wspó³pracy.

– Ze wzglêdu na brak informacji o warunkach finansowych wspó³pracy trudno oceniaæ wp³yw na przychody, ale potencja³ jest istotny. Zakoñczony sukcesem transfer technologii i w³¹czenie polskiej spó³ki do grona firm produkuj¹cych szczepionki na Covid-19 bêdzie stanowiæ mocny element budowania wartoœci spó³ki w kolejnych okresach – uwa¿a Kosiorek.

W zwi¹zku z umow¹ z Novavaksem Mabion bêdzie móg³ skorzystaæ z finansowania do 40 mln z³ z Polskiego Funduszu Rozwoju na zwiêkszenie mocy produkcyjnych. Ponadto, w ramach opracowanej przez zarz¹d spó³ki d³ugoterminowej strategii finansowania, prowadzone s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania inwestora strategicznego i kolejnego podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki.

Football news:

Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless
While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling