Poland

Polscy przewoźnicy inwestują jak szaleni, czekają na wzrost cen

Senny pocz¹tek roku nie powinien nikogo zmyliæ, zapowiada siê dobry rok.

Pierwsze 10 dni stycznia zakoñczy³o siê blisko 30-procentowym spadkiem rejestracji samochodów ciê¿arowych o dmc powy¿ej 3,5 tony, do 249 samochodów, wynika z danych Polskiego Zwi¹zku Przemys³u Motoryzacyjnego. Wzros³y jednak dzienne rejestracje z 58,8 do 62,3 auta.

Grudzieñ zakoñczy³ siê 45-procentowym wzrostem rejestracji samochodów ciê¿arowych o dmc powy¿ej 6 ton, a w ca³ym 2020 roku rejestracje siêgnê³y 20,3 tys. pojazdów, o ponad 27 proc. mniej ni¿ w 2019 roku.

Po bardzo dobrych czterech ostatnich miesi¹cach 2020 roku importerzy ciê¿arówek przygotowuj¹ siê na dalsze wzrosty. Wskazuj¹, ¿e przy flocie ponad æwieræ mln ciê¿arówek, naturalny stopieñ wymiany powinien oznaczaæ rejestracjê ka¿dego roku 25 tys. samochodów ciê¿arowych. Wilhelm Ro¿ewski Volvo Trucks Polska szacuje wzrost rynku o ok. 20% wzglêdem 2020. – Oznacza to, ¿e 25 tys. rynek raczej jednak nie przebije – uwa¿a Ro¿ewski.

Tak¿e lider polskiego rynku, DAF, spodziewa siê dobrego roku. Dyrektor marketingu w DAF trucks Polska Zbigniew Ko³odziejek uchyli³ siê od podania liczby zamówionych aut. – Mogê jedynie powiedzieæ, ¿e mamy bardzo dobry portfel zamówieñ, z mocnym naciskiem na „bardzo” – zaznaczy³ Ko³odziejek.

Kosztowny we wdro¿eniu Pakiet Mobilnoœci sprzyja flotom, podobnie jak brexit, który wprowadza formalnoœci trudniejsze do przejœcia dla ma³ych podmiotów. Spowodowane brexitem kolejki na granicach wymusz¹ podniesienie stawek, co wp³ynie na ceny transportu w ca³ej Europie.

Ko³odziejek szacuje, ¿e po³owa klientów powiêksza floty. – Rozszerzaj¹ flotê ci, którzy robi¹ kabota¿ i transport do Wielkiej Brytanii. Floty rosn¹ o dziesi¹tki samochodów. PrzewoŸnicy licz¹ na dalszy wzrost stawek – przekazuje Ko³odziejek.

Ubieg³oroczne zawirowania rynku lepiej znios³y du¿e firmy, st¹d roœnie udzia³ flot w sprzeda¿y. Floty powiêkszaj¹ m.in. Jas-FBG, Sachs Trans. Ta ostatnia kupi³a 111 ci¹gników nowego modelu MAN z silnikami o mocy 510 KM, najwiêkszymi kabinami i niskim siod³em. Dostawy rozpoczn¹ siê od lutego. – Wszystkie s¹ w 2-3 letnim wynajmie, bêd¹ jeŸdziæ z naczepami Wielton, których zamówiliœmy 120 sztuk. Dostawy potrwaj¹ do koñca tego roku – informuje cz³onek zarz¹du Sachs Trans Marcin Sachs. – Na koniec roku planujemy powiêkszyæ flotê do 380-400 aut, a w 2022 roku przekroczymy 0,5 tys. aut – dodaje Sachs.

Sachs Trans przewiduje nawet rozwój us³ug transportu ponadnormatywnego i zakup dwóch modu³ów o ³adownoœci 250 ton ka¿dy.

Nawet je¿eli Sachs Trans jest wyj¹tkowo szybko rozwijaj¹c¹ siê firm¹, to i tak znaczenie flot bêdzie ros³o tak¿e z powodu tworzenia grup zakupowych. Takie firmy jak Regesta, Kenig, Chomar stworzy³y grupê zakupow¹ o potencjale ponad tysi¹ca aut.

Kwitnie tak¿e rynek aut wtórnych. Po zamkniêciu fabryk przewoŸnicy oczyœcili place, na których od lat zatyka³y ciê¿arówki powracaj¹ce z wynajmów. – Segment samochodów z drugiej rêki ma siê i mieæ siê bêdzie doœæ dobrze, czyli ciê¿arówki nie powinny zalegaæ na placach – stwierdza Ro¿ewski.

Football news:

Schalke has sacked head coach Gross and the sports director. The team is last in the Bundesliga
Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him