Poland

Polityk Porozumienia: Obajtek? No kto nie używa wulgarnych słów?

Jan Strze¿ek

fot. tv.rp.pl

Jan Strze¿ek, wicerzecznik Porozumienia, skomentowa³ pi¹tkowe doniesienia w sprawie prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. W jego ocenie „mamy tylko do czynienia z tym, ¿e ktoœ u¿ywa³ od czasu do czasu wulgarnego s³owa”.

„Gazeta Wyborcza” opublikowa³a w pi¹tek zapis rozmów Daniela Obajtka, ówczesnego wójta Pcimia, z pracownikiem firmy TT Plast. Wed³ug dziennika Obajtek „z tylnego siedzenia” kierowa³ firm¹, czego - jako urzêdnikowi pañstwowemu - zabrania³o mu prawo. Prokuratura postêpowanie umorzy³a, gdy Prokuratorem Generalnym zosta³ Zbigniew Ziobro.

W reakcji na opublikowany materia³ PKN Orlen w oœwiadczeniu napisa³, ¿e „stawiane w artykule tezy, niemaj¹ce potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach, których pochodzenia, integralnoœci, czasu i okolicznoœci utrwalenia nie sposób stwierdziæ, uderzaj¹ w wizerunek PKN Orlen jak równie¿ naruszaj¹ dobre imiê prezesa Daniela Obajtka”. Wed³ug koncernu publikacja gazety ma na celu naruszenie dobrego imienia Obajtka oraz zdyskredytowaæ go w momencie, „gdy prowadzone s¹ kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne”.

- Po pierwsze, negatywnie oceniam to, ¿e ktokolwiek nagrywa jakieœ prywatne rozmowy i to przy ka¿dej tego typu sytuacji o tym mówiê - skomentowa³ w rozmowie z dziennikarzami Jan Strze¿ek, zastêpca rzecznika Porozumienia.

- A je¿eli tutaj mamy tylko do czynienia z tym, ¿e ktoœ u¿ywa³ od czasu do czasu wulgarnego s³owa? No kto nie u¿ywa? - pyta³ szef gabinetu politycznego Jaros³awa Gowina.

Ju¿ wczeœniej o tym, ¿e „nie ma ¿adnych przes³anek do tego, ¿eby prezes Obajtek mia³ ust¹piæ ze swojego stanowiska”, przekonywa³ rzecznik rz¹du Piotr Müller.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored