Poland

Policja: 11 osób zatrzymanych podczas sobotnich demonstracji

Poinformowa³ tak¿e, ¿e policjanci wylegitymowali ponad 900 osób, sporz¹dzili ponad 450 notatek do sanepidu i ponad 370 wniosków o ukaranie mandatem. Marczak podkreœli³, ¿e nie mo¿na sobotnich protestów w Warszawie okreœliæ pokojowymi. - Pokojowe zgromadzenia same w sobie zak³adaj¹ legalnoœæ przede wszystkim. A tutaj nie ma ca³y czas tego zg³oszenia. Zak³adaj¹ równie¿ nie³amanie prawa, a tutaj mamy do czynienia z licznymi wnioskami o ukaranie do s¹du. Widzimy has³a, które s¹ wznoszone - „To jest wojna”, a je¿eli ktoœ tak mówi, to trudno wskazywaæ, ¿e mamy do czynienia z pokojowym nastawieniem - mówi³.

Wed³ug rzecznika podczas protestów dosz³o do "wielu naruszeñ wymagaj¹cych interwencji policji", gdy na przyk³ad manifestanci zablokowali Trasê £azienkowsk¹. - Wybiegniecie na trasê, gdzie ca³y czas odbywa³ siê ruch, jest sytuacj¹, która jest niedopuszczalna - powiedzia³ Marczak.

- Oczywiœcie mogliœmy to zrobiæ bardziej dynamicznie, mogliœmy zastosowaæ bardziej brutalne œrodki przymusu bezpoœredniego, mogliœmy byæ bardziej bezwzglêdni. Ale nie o to chodzi. Nam zale¿y na tym, ¿eby przede wszystkim udro¿niæ drogê, w sposób bezpieczny znieœæ osoby z trasy - oœwiadczy³ Sylwester Marczak.

Policja bada okolicznoœci u¿ycia gazu ³zawi¹cego wobec pos³anki KO Barbary Nowackiej, która interweniowa³a podczas manifestacji.

Komendant Sto³eczny Policji postawi³ jedno, g³ówne zadanie po wczorajszych wydarzeniach - dok³adnie wyjaœniæ sytuacjê z pani¹ pose³, jakie by³y okolicznoœci i dlaczego zosta³ u¿yty gaz. Na pewno te zdjêcia, które kr¹¿¹ w przestrzeni publicznej, pokazuj¹ jedno: by³a trzymana w rêku legitymacja i by³ u¿yty gaz ze strony policjanta i to s¹ dwa fakty, które w tej chwili s¹ niepodwa¿alne. Teraz musimy sprawdziæ dok³adnie, jak wygl¹da³o to z drugiej perspektywy, czyli ze strony policjantów - mówi³ Marczak.

Najwiêcej ma wyjaœniæ nagranie z kamerki osobistej, noszonej przez policjanta. Ma ono zostaæ upublicznione. Sylwester Marczak zaznaczy³, ¿e do u¿ycia œrodka przymusu bezpoœredniego dosz³o w "dynamicznej sytuacji". Pos³anka Barbara Nowacka zosta³a spryskana gazem, gdy grupa kilkudziesiêciu osób wbieg³a na Trasê £azienkowsk¹. Na zdjêciach opublikowanych przez media widaæ, ¿e pos³anka trzyma w rêku legitymacjê poselsk¹.

Football news:

Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out