Poland

Podcast przy lodówce

Komentarze ekonomiczne

Bloomberg

Wprowadzaj¹c zmiany w unijnych etykietach energetycznych, Bruksela posz³a na rêkê konsumentom, podwy¿szaj¹c jednoczeœnie poprzeczkê producentom sprzêtu gospodarstwa domowego, ale te¿ daj¹c im szanse zwiêkszenia sprzeda¿y.

Wed³ug sonda¿u Eurobarometr z 2019 r. ponad dziewiêciu na dziesiêciu europejskich konsumentów rozpoznawa³o unijn¹ etykietê energetyczn¹, a prawie oœmiu na dziesiêciu bra³o j¹ pod uwagê podczas zakupów urz¹dzeñ elektrycznych. Nic wiêc dziwnego, ¿e etykiety sta³y siê w ostatnich latach istotnym narzêdziem marketingowym.

Przy rosn¹cych cenach energii zwiêksza³y przewagê konkurencyjn¹ firm, które mog³y siê pochwaliæ wy¿sz¹ klas¹ energetyczn¹, maj¹c dodatkowy argument przekonuj¹cy konsumentów do wymiany sprzêtu. Marketingowcy poradzili sobie z ograniczeniem skali – skoro nie mo¿na by³o wyjœæ poza bran¿ow¹ szóstkê, czyli literê A, dodawali do niej kolejne plusy. Jako konsumenci znów musieliœmy analizowaæ etykiety – badaæ, na ile bardziej oszczêdne s¹ trzy plusy od dwóch.

Wprowadzona w marcu (choæ przygotowywana od kilku lat) zmiana na pocz¹tek mo¿e wywo³aæ jeszcze wiêksze zamieszanie u konsumentów, którzy nauczyli siê, ¿e A znaczy najlepiej. Wkrótce oka¿e siê, ¿e w sklepach nie ma sprzêtu klasy A, ani nawet B, bo dwie pierwsze litery alfabetu zarezerwowano dla energetycznych prymusów, których jeszcze nie ma na rynku. To tak, jakby uczniom powiedzieæ, ¿e od dziœ dostaj¹ co najwy¿ej czwórki, a na pi¹tki i szóstki zas³u¿¹, jak zrobi¹ coœ niezwyk³ego.

Na to w³aœnie liczy Bruksela: ¿e zmiana w etykietach sk³oni producentów sprzêtu do kolejnych prób zmniejszania zu¿ycia energii. Z drugiej strony bêd¹ ich do tego sk³aniaæ rynkowa konkurencja i presja konsumentów, poddanych z kolei presji rosn¹cych cen energii. Te zaœ s¹ coraz wa¿niejsze, skoro – wed³ug danych Eurostatu czy GUS – w naszych domach z roku na rok przybywa urz¹dzeñ pod³¹czonych do pr¹du, nierzadko przez ca³¹ dobê. O ile przed laty wystarcza³y lodówka i pralka Frania, bo nawet odkurzacz mo¿na by³o zast¹piæ trzepaniem dywanów i mechaniczn¹ „kaœk¹" (ta ostatnia prze¿ywa swój renesans), o tyle dzisiaj czêsto nie wyobra¿amy sobie ¿ycia bez zmywarek, suszarek, tosterów, ekspresów do kawy, robotów kuchennych, elektrycznych budzików, o laptopach i telefonach komórkowych nie wspominaj¹c. Nawet poczciwe termometry za oknem s¹ wypierane przez inteligentne stacje pogodowe, w apartamentowcach i podmiejskich willach standardem staje siê klimatyzacja, a niby-ekologiczne e-hulajnogi te¿ ¿r¹ pr¹d...

Przy coraz bardziej zautomatyzowanym ¿yciu nawet przy znacznie bardziej efektywnych energetycznie urz¹dzeniach zu¿ywamy i potrzebujemy du¿o wiêcej pr¹du ni¿ nasi rodzice. W rezultacie ju¿ nie wyborem, ale koniecznoœci¹ staje siê bardziej ekologiczne podejœcie do konsumpcji – mo¿e warto np. promowaæ podcasty i telekonferencje zamiast bardziej pr¹do¿ernych spotkañ i blogów wideo? Ekologiczne podejœcie bêd¹ wymuszaæ na nas podwy¿ki cen energii, a u³atwiaæ – coraz bardziej efektywne energetycznie sprzêty. Zmiana w unijnych etykietach energetycznych ju¿ nied³ugo wywo³a zapewne kolejn¹ falê nowoœci i akcji marketingowych producentów zachêcaj¹cych nas do wymiany sprzêtu na bardziej oszczêdny. I tu pojawia siê kolejny problem: rosn¹ca iloœæ elektroœmieci. Wed³ug unijnych statystyk przed dwoma laty produkowaliœmy ok. 15,6 kg elektroodpadów rocznie na osobê, z czego niespe³na po³owa by³a przetwarzana. Jeœli nie naprawimy ga³êzi gospodarki odpowiedzialnej za zarz¹dzanie odpadami, to wkrótce jako konsumenci staniemy przed powa¿nym dylematem: czy wa¿niejsza jest odpowiedzialnoœæ energetyczna czy œmieciowa?

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League