Poland

Podatek cukrowy na fakturze VAT

Kwotê podatku cukrowego mo¿na umieszczaæ na dokumentach sprzeda¿y – wyjaœnia fiskus.

Budz¹ce wiele w¹tpliwoœci przepisy o op³acie cukrowej zosta³y czêœciowo wyjaœnione – tym razem przez administracjê skarbow¹. W piœmie wys³anym w ubieg³ym tygodniu do wicemarsza³ek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej przez zastêpcê szefa KAS Annê Cha³upê (sygn. DOP6.0723.24.2020.CNQO) znalaz³y siê dwie z wielu kwestii nurtuj¹cych bran¿ê spo¿ywcz¹. Wprawdzie to stanowisko nie ma charakteru wi¹¿¹cych objaœnieñ czy interpretacji, ale mo¿e byæ cenne wobec ma³ej dotychczas liczby wydanych stanowisk w³adz w tych sprawach.

Przedsiêbiorców nurtowa³a kwestia, czy na fakturze VAT, dokumentuj¹cej dostawê s³odzonych napojów do sprzedawcy detalicznego, nale¿y umieszczaæ kwotê zap³aconego podatku cukrowego. Mog³oby to byæ potwierdzeniem, ¿e zosta³a ona uiszczona na konkretnym etapie obrotu. Oszczêdza³oby to przedsiêbiorcom formalnoœci zwi¹zanych z wzajemnym weryfikowaniem tego faktu.

Wiceszefowa KAS zauwa¿a, ¿e wartoœæ cukrowej op³aty jest w takim przypadku czêœci¹ ceny dostarczanych towarów. Nie ma zatem obowi¹zku, w œwietle przepisów ustawy o VAT, informowania o tym na fakturze poprzez odrêbne wyszczególnienie wartoœci uiszczanej op³aty. Nie ma te¿ jednak zakazu takiej adnotacji.

„Wystawiaj¹c fakturê, sprzedawca mo¿e, w œwietle przepisów ustawy o VAT, uj¹æ ca³¹ kwotê ¿¹dan¹ od nabywcy w jednej pozycji faktury, stosuj¹c odpowiedni¹ stawkê VAT, albo wyodrêbniæ osobno na fakturze wysokoœæ tej op³aty, stosuj¹c do niej tê sam¹ stawkê VAT, któr¹ opodatkowana bêdzie dostawa napoju" – czytamy w dokumencie.

Bran¿a spo¿ywcza interesuje siê tak¿e tym, czy op³atê cukrow¹ trzeba uiszczaæ tylko od cukrów naturalnie wystêpuj¹cych w sk³adnikach napoju czy te¿ tylko od cukrów dodanych w procesie produkcyjnym. Tu odpowiedŸ z KAS jest doœæ enigmatyczna. Zauwa¿ono, ¿e podstaw¹ naliczenia op³aty jest iloœæ cukrów zawartych w produkcie gotowym do sprzeda¿y– zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie napoju. „Informacja ta nie ró¿nicuje Ÿród³a pochodzenia cukrów (czy wynika z naturalnego sk³adu produktu, czy zosta³ dodany w procesie produkcyjnym). W zwi¹zku z powy¿szym, aby upewniæ siê, czy produkt powinien zostaæ objêty op³at¹, w pierwszej kolejnoœci nale¿y sprawdziæ wykaz jego sk³adników" – brzmi stanowisko KAS.

W piœmie poinformowano te¿, ¿e ró¿ne publikacje wyjaœniaj¹ce kwestie zwi¹zane z op³at¹ cukrow¹ maj¹ byæ publikowane na rz¹dowej stronie internetowej biznes.gov.pl, w czêœci dotycz¹cej podatków i ksiêgowoœci, w zak³adce „Chcê rozliczaæ inne podatki".

Niejasne przepisy o op³acie cukrowej i „ma³pkowej" maj¹ byæ ju¿ w najbli¿szych miesi¹cach wi¹¿¹co interpretowane tak jak inne przepisy podatkowe – w drodze interpretacji wydawanych na podstawie ordynacji podatkowej. Wynika to z uchwalonej 25 lutego przez Sejm noweli do ustawy o zdrowiu publicznym. Jej proces legislacyjny jeszcze siê jednak nie zakoñczy³, a wiêc przedsiêbiorcom pozostaj¹ wyjaœnienia udzielane na ró¿ne sposoby przez resort zdrowia oraz – jak w tym przypadku – Krajow¹ Administracjê Skarbow¹.

Football news:

Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14