Poland

Po spotkaniu Morawiecki-Orban. Rząd otwarty na propozycje

Rzecznik rz¹du Piotr Müller po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Viktorem Orbanem poinformowa³, ¿e partnerzy Polski s¹ przekonywani, i¿ "arbitralne kryteria oceny praworz¹dnoœci w poszczególnych krajach mog¹ w przysz³oœci doprowadziæ do rozpadu Unii Europejskiej".

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Wêgierskiego rz¹du rozpoczê³o siê w Warszawie ko³o godziny 19. Po jego zakoñczeniu na konferencji prasowej pojawi³ siê rzecznik rz¹du Piotr Müller.

Spotkanie dotyczy³o przygotowania do nastêpnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbêdzie siê w po³owie grudnia - powiedzia³.

- Tematy rozmowy dotyczy³y miêdzy innymi koordynacji stanowisk w zakresie negocjacji bud¿etowych. Stanowisko Polski i Wêgier jest jasne. Oczekujemy ze strony prezydencji niemieckiej na propozycjê w tym zakresie - podsumowa³ przebieg spotkania Müller.

Doda³, ¿e rz¹d jest otwarty na nowe propozycje. - Jesteœmy przekonani, ¿e mo¿e dojœæ do porozumienia, ale musi ono byæ zgodne z traktatami unijnymi i ustaleniami z lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej - powiedzia³.

- Przekonujemy naszych partnerów, ¿e arbitralne kryteria oceny praworz¹dnoœci w poszczególnych krajach mog¹ w przysz³oœci doprowadziæ do rozpadu UE - doda³.

Rozmowa z Merkel

W pi¹tek premier Mateusz Morawiecki rozmawia³ na temat zawetowania bud¿etu UE z kanclerz Niemiec Angel¹ Merkel. 

Szef polskiego rz¹du przekaza³, ¿e w rozmowie z Merkel podkreœli³, i¿ "bêdziemy broniæ suwerennego prawa pañstw europejskich do realizowania zmian i reform oraz litery i ducha traktatów, które stanowi¹ prawo pierwotne i nadrzêdne wobec jakichkolwiek innych aktów prawnych i wtórnych mechanizmów, jakie zawieraj¹ aktualne propozycje instytucji europejskich". 

Bud¿etowe weto

Polska i Wêgry gro¿¹ zawetowaniem unijnego bud¿etu i funduszu odbudowy, przeznaczonego na odbudowê europejskich gospodarek dotkniêtych skutkami kryzysu zwi¹zanego z pandemi¹, w zwi¹zku z przyjêciem przez 25 pañstw UE rozporz¹dzenia wi¹¿¹cego wyp³atê œrodków unijnych z kryterium praworz¹dnoœci.

Warszawa i Budapeszt nie by³y w stanie zablokowaæ tego rozporz¹dzenia, poniewa¿ by³o ono przyjmowane wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League